Vær­re end Ri­ta

BT - - TV - KOMEDIE 13: 00 23: 30 05: 00 15: 00 16: 50 09: 10 11: 15 07: 30 13: 30 18: 50 21: 00 01: 00-

Eliza­beth Hal­sey er en gym­na­si­e­læ­rer, der ba­re er fuld­stæn­dig li­geg­lad! Hun ha­der sit job, ban­der som en hav­ne­ar­bej­der, er nå­des­løs over for si­ne om­gi­vel­ser og gør alt det, man ba­re ik­ke må som top­pæ­da­go­gisk sko­le­læ­rer. Hun drik­ker sig stiv hver aft en og har tøm­mer- mænd i klas­sen, hun ry­ger hash og ven­ter ba­re på at kun­ne gift e sig med sin ri­ge kæ­re­ste, så hun kan drop­pe sit lat­ter­li­ge job. Men da ka­ta­stro­fen ind­træff er, og han plud­se­lig smi­der hen­de ud, står hun ale­ne igen – og må for­hol­de sig til den vir­ke­li­ge ver­den, dvs. at hun må fi nde en ny rig mand, der kan for­sør­ge hen­de. Hun er, for­stå­e­ligt nok, ik­ke sær­ligt po­pu­lær blandt de an­dre læ­re­re, men da det går op for hen­de, at den nye vi­kar på sko­len, Scott Dela­cor­te, stam­mer fra en umå­de­ligt vel­ha­ven­de fa­mi­lie, ser hun det som sin sto­re mu­lig­hed. Hun me­ner dog, at det vil kræ­ve en bryst­for­stør­rel­se at sco­re ham, så hun går i gang med at skaff e pen­ge til en ope­ra­tion. Sam­ti­dig er kol­le­ga­en Amy og­så

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ude eft er Scott. Og da hun er en me­get an­der­le­des og me­get se­ri­øs ty pe end Eliza­beth, læg­ger hun en plan ... ( TV 2)

( T) The Na­ked Spur. Ame­ri­kansk western fra 1953. ( T) At ha­ve og ik­ke ha­ve. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1944. ( T) Det rin­ger – det rin­ger. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1960. ( T) Te­le­fon. Ame­ri­kansk agent­film fra 1977.

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Edward Nor­ton. ( T) 42. Ga­de. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1933. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) Juli­us Cæs­ar. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. ( T) Tre mand sø­ger guld. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1948. ( T) Lo­li­ta. En­gelsk dra­ma fra 1962.

( T) I gangster­nes sold. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1954.

Nat- tv.

Hvis du er vild med tv- se­ri­en ” Ri­ta”, er der no­get at kom­me eft er i aft en, når TV 2 vi­ser den ame­ri­kan­ske komedie ” Bad Tea­cher” med Ca­meron Di­az i rol­len som po­li­tisk ukor­rekt gym­na­si­e­læ­rer. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.