VIL FREM­ME IN­TE­GRA­TION I DAN­MARK

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 7 år si­den 2008:

LØVEN 22.07 - 22.08 Hvis og så­fremt du fo­re­ta­ger en hand­ling om­kring di­ne pen­ge­sa­ger, så vil du op­le­ve bå­de held og imø­de­kom­men­hed. En god dag til køb og salg. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det vil gæl­de om at kom­me udenom de magt­kam­pe, som lig­ger i luft en i dag. Det vil og­så gæl­de om at få sat de rig­ti­ge græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er vig­tigt, at du er i en god fø­lel­ses­mæs­sig kon­takt med dig selv i dag. Di­ne fø­lel­ser svin­ger men mærk al­li­ge­vel eft er, hvad din krop si­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Dit for­hold til mænd, che­fer og an­dre au­to­ri­te­ter er godt i dag. Hvis du ud­nyt­ter det, så kan du frem­me nog­le af di­ne per­son­li­ge øn­sker! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil væ­re sær­de­les vig­tigt, at du i dag ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er over for man­ge for­skel­li­ge pro­jek­ter. Tag en ting ad gan­gen og be­græns dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger man­ge spæn­den­de mu­lig­he­der til dig. Det vil dog gæl­de om at væ­re for­sig­tig i for­hold til, hvad du væl­ger el­ler væl­ger fra. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har me­re held med dig, end du har haft i lang tid. Det er nu, det gæl­der om at tur­de at ta­ge nog­le helt nye skridt ud i frem­ti­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fi nder dig ik­ke i hvad som helst. Du er me­re op­pe på dup­per­ne, end du har væ­ret i lang tid. I aft en får du en be­ha­ge­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

125). ( Svær 54). ( Mid­del 18). ( Nem

Dansk Mus­lim­sk Uni­on stif­tes i Bel­la Cen­tret i Kø­ben­havn. Den danskmus­lim­ske or­ga­ni­sa­tion op­ret­tes med det for­mål at frem­me in­te­gra­tion og dæm­me op for ek­stre­mis­me.

Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.