Ber­tel

HAAR­DER

BT - - SØNDAG -

Hvad er din stør­ste styrk e?

H vad er din stør­ste svag­hed? Hvor­dan får vi ud­kants­dan­mark til at bli­ve Dan­mark? Beskriv dig selv med fem ord: Hvor­når har du væ­ret mest ban­ge i dit liv? Hvad er dit ho­ved­bud­skab i den kom­men­de valg­kamp? Hvor­dan er dit for­hold til pen­ge? Kan jour­na­li­ster ge­ne­relt fi nde ud af at op­fø­re sig or­dent­ligt?

Hvem er dit stør­ste for­bil­le­de?

Mot­to? 70 år - mf for Ven­stre – med­lem af præ­si­di­et og før­ste næst­for­mand

for Fol­ke­tin­get – Bor på Øster­bro.

Ev­ne til at for­ar­ges over uret­fær­dig­hed, pen­ge­spild og sjusk.

at hol­de fast. At jeg fi nder på no­get nyt, i ste­det for

Ved at lyt­te til dem, der bor der. Kre­a­tiv, mu­sisk, hjem­me­men­ne­ske, na­tur­men­ne­ske, kul­tur­kon­ser­va­tiv.

i Hels­in­gør Da jeg som in­te­gra­tions­mi­ni­ster tal­te

stormen­de Dom­kir­ke, og en ra­sen­de mand kom frem imod mig. Han var dog gan­ske fre­de­lig. At man kan stem­me på mig i he­le Sjæl­lands Stor­kreds. Jeg er gav­mild i det sto­re, spar­som­me­lig i det små.

Ja, men nog­le er blot­tet for moral.

Hen­ning Chri­stop­her­sen

Fri­e­re, ri­ge­re, ri­me­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.