O

BT - - SØNDAG -

m et par da­ge er det 90 år si­den, at DR blev grund­lagt un­der nav­net Stats­ra­dio­fo­ni­en. I den an­led­ning in­vi­te­re­de BT til et brag af en 90 års fød­sels­dags­fest. Præ­cis som det klas­si­ske to­mands- par­ty, DR selv tro­ligt slut­ter året af med hver ene­ste nytår­s­aft en. Dog uden he­ste­bran­der­ten. Der var in­gen Miss Sop­hie, Sir To­by, Ad­miral von Sch­nei­der, Mr. Pom­meroy el­ler Mr. Win­ter­bot­tom.

Til gen­gæld lag­de Ber­ling­s­ke Me­di­as så­kald­te ’ gam­le stu­er’, der hu­se­de den op­rin­de­li­ge re­dak­tion i 1749, rum til Mo­gens Vem­mer, man­ge­årig, navn­kun­dig B& U- chef, man­den der op­fandt dansk bør­ne- tv. Og ra­dio- og tv- vær­ter­ne Jør­gen de My­li­us, Hans Ot­to Bis­gaard, Svend Ge­hrs, Car­sten Wer­ge ( nu Vi­a­sat), Mo­ni­ca Krog- Mey­er, tv- vær­ten Poul Thomsen, tv- avi­sen- vær­ter­ne Eva Jør­gen­sen og Hel­le Bygum og den nu­væ­ren­de Ra­dio 24syv- di­rek­tør, Mikael Ber­tel­sen.

Det blev til et par ti­mers sjov, rø­ver­hi­sto­ri­er, god­mo­digt dril­le­ri, lidt kruk­ke­ri, vil­de anek­do­ter, fi s og bal­la­de og spæn­den­de dis­kus­sio­ner om me­di­epo­li­tik.

Ja, der blev snak­ket om ti­der, hvor der fand­tes fi ske­ri­no­te­rin­ger, børs­kur­ser, far­vand­s­ef­ter­ret­nin­ger og te­le­gram­mer i ra­dio­en. ’ Kvit el­ler dob­belt’ på tv med Svend Pe­ter­sen. Mo­nopol- tv, ’ Ma­ta­dor’, må­nelan­din­gen. Alt det, der sam­le­de na­tio­nen. Der blev og­så talt nu­tid.

Vi gav de 10 iko­ner nog­le sti­kord at gå ud fra. Eva Jør­gen­sen måt­te desvær­re gå hur­tigt på grund af et sygt barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.