MO­GENS VEM­MER

BT - - SØNDAG -

Født 28. fe­bru­ar 1935. Ar­bej­de­de i DR fra 1953 til 2000. De sid­ste 32 år som le­der af Bør­ne- og Ung­doms­af­de­lin­gen. ’ Kaj & An­drea’ samt ’ Bam­se og Kyl­ling’ er Vem­mers fortje­ne­ste. Jeg er ble­vet be­skyldt for me­get, men al­drig for at væ­re blå. Er­hard Ja­cob­sen var en klog po­li­ti­ker. Han tænk­te i, hvor han kun­ne pla­ce­re sin uvil­je og gø­re folk usik­re. Han indså, at man skul­le kig­ge på næ­ste ge­ne­ra­tion og fo­ku­se­re på alt det, den gjor­de for­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.