Eva Jør­gen­sen på ba­nen eft er ær­ger­ligt afb ud

BT - - SØNDAG -

Eva Jør­gen­sen måt­te desvær­re hur­tigt for­la­de 90 års fød­sels­da­gen på grund af et sygt barn, og kun­ne der­for ik­ke del­ta­ge i den spæn­den­de sam­ta­le rundt om bor­det. Men hun har væ­ret så ven­lig ef­ter­føl­gen­de at be­sva­re BTs spørgs­mål: Den dag glem­mer jeg al­drig Jeg glem­mer al­drig den dag, ts­u­na­mi­en brød løs. Jeg holdt fe­rie hos fa­mi­li­en i Jyl­land, men an­den ju­le­dag blev jeg så rin­get op og fi k at vi­de, at jeg skul­le mø­de, så hur­tigt jeg over­ho­ve­det kun­ne. Jeg kend­te ik­ke en­gang or- det ts­u­na­mi, men det kom jeg i sand­hed til i de kom­men­de da­ge, hvor jeg kør­te nyheds­ud­sen­del­ser og ek­stra- ud­sen­del­ser non­stop. Mit stør­ste for­bil­le­de på DR Hvis jeg skal væl­ge én ud af man­ge af­dø­de le­gen­der, bli­ver det Steen Bo­strup. Han står for mig som ind­be­gre­bet af en god og tro­vær­dig nyheds­vært med plads til ele­gan­ce og smut i øjet. Af nu­le­ven­de vil jeg si­ge Lis­beth Knudsen. Igen på grund af tro­vær­dig­he­den, og så er hun en ar­bejds­he­st som snart in­gen an­den, jeg ken­der. Min stør­ste bom­mert på DR Jeg har uden tvivl la­vet mas­ser af bom­mer­ter, men jeg kan sim­pelt­hen ik­ke li­ge hu­ske no­gen. Det er sik­kert det, man kal­der fortræng­ning. Den ud­sen­del­se rør­te mig mest Jeg bli­ver rørt hver ene­ste nytår­s­aft en, når Dron­nin­gen ta­ler! Jeg sy­nes, hun er en klog ko­ne, og så næg­ter hun at ka­ste sig ud i at bru­ge te­le­promp­ter. Hun hol­der fast i si­ne go­de, gam­le ma­nuskrip­ter, som vi an­dre og­så er op­lært med. Hvor svig­te­de DR? Det kan jeg ik­ke li­ge kom­me i tan­ke om. Hvad var størst på DR? Det var uden tvivl før­ste mand på Må­nen. Min før­ste sen­ding Sel­ve sen­din­gen kan jeg ik­ke hu­ske, for den kom eft er man­ge træ­nings­ud­sen­del­ser. Blot hu­sker jeg, at nu gad jeg snart ik­ke træ­ne me­re, nu vil­le jeg i gang med vir­ke­lig­he­den – og det kom jeg så de næ­ste 20 år.

Kom­mu­nalvalg i 1978: Steen Bo­strup og Ole Thi­sted.

Mette Fugl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.