FRA STATS­RA­DIO­FO­NI TIL RA­MASJANG

BT - - SØNDAG -

– Grund­lagt 1. april som Stats­ra­dio­fo­ni­en.

– Pres­sens Ra­dio­a­vis ud­sen­des for før­ste gang. Nyhe­der­ne sen­des én gang om da­gen.

– Stats­ra­dio­fo­ni­en bli­ver lands­dæk­ken­de ved etab­le­rin­gen af Ka­lund­borg Ra­dio­fo­ni­sta­tion.

– Ra­dio­un­der­hold­nings­or­ke­ste­ret op­ret­tes. – Ra­dio­hu­set ind­vies. – Pre­mi­e­re på P2. – DR sen­der tv én ti­me – tre gan­ge om ugen.

– Ver­dens før­ste kvin­de­li­ge ka­pel­me­ster Gret­he Kol­be en­ga­ge­res.

– Stats­ra­dio­fo­ni­en æn­drer navn til Dan­marks Ra­dio.

– Før­ste re­gio­na­le ra­dioud­sen­del­ser går i luft en.

– Dan­marks Ra­dios 3. ra­di­o­ka­nal, P3 er nu en re­a­li­tet.

– Ra­dio­a­vi­sen afl øser ’ Pres­sens Ra­dio­a­vis’. – TV- By­en ta­ges i brug. – TV- Avi­sen sen­des før­ste gang den 15. ok­to­ber.

– Før­ste far­veud­sen­del­se blev sendt i far­ve­sy­ste­met PAL over for­søgs- UHF- sen­de­ren i Gladsaxe.

– For­søg med far­ve- tv fra Rangstrup­sen­de­ren på K7.

– De før­ste ra­dioud­sen­del­ser i ste­reo sen­des på FM ( eft er det ame­ri­kan­ske mul­tiplex sy­stem).

– Før­ste far­ve­trans­mis­sion til he­le lan­det fra De Olym­pi­ske Vin­ter­le­ge i Grenob­le.

– P3 om­læg­ges som Dan­marks Ra­dios sid­ste ra­di­o­ka­nal til ste­reoud­sen­del­ser.

– TV- Avi­sen sen­des fra 2. ok­to­ber i far­ver .

– Dan­marks Ra­dio run­der 2.500 an­sat­te.

– Tekst- tv har pre­mi­e­re ( for­søgs­ud­sen­del­ser al­le­re­de i 1976 med 50 ud­valg­te abon­nen­ter). TV- Avi­sen fl yt­ter sam­me år fra Ra­dio­hu­set til TV- by­en.

– NICAM, et di­gi­talt lyd­sy­stem til tv, ind­fø­res. Tv- ste­reo­trans­mis­sion sen­des før­ste gang i Kø­ben­havn.

– Tv- ste­reo­trans­mis­sion og­så i re­sten af lan­det.

– Dan­marks Ra­dio æn­drer navn til DR.

– DR2 – DRs an­den tv­ka­nal åb­ner via sa­tel­lit samt sen­des fra et be­græn­set an­tal sen­de­re, for­trins­vis om­kring Kø­ben­havn. – dr. dk åb­nes. – DR By­en ta­ges i brug. – 31. marts åb­ne­de det lands­dæk­ken­de DVB- T- net, her­eft er har al­le dan­ske­re ad­gang til bå­de DR1 og DR2 i di­gi­tal ver­sion.

– 15. fe­bru­ar stop­pe­de ud­sen­del­ser­ne på lang­bøl­ge fra Ka­lund­borg Ra­dio­fo­ni­sta­tion eft er 80 år.

– Som en del af DRs kul­tu­rarvspro­jekt lan­ce­res en si­de, hvor en del af ar­ki­vet bli­ver til­gæn­ge­ligt via un­der­punk­tet Bo­nan­za på DRs hjem­mesi­de.

– DR Kon­cert­hu­set ind­vies, DR Ra­masjang, DR K og DR HD etab­le­res, sam­ti­dig med at det ana­lo­ge sen­de­net luk­kes; DR Ung lan­ce­rer Pirat TV.

– DR fi k sin før­ste kvin­de­li­ge ge­ne­ral­di­rek­tør, Maria Rør­bye Rønn.

– DR3 åb­ner og er­stat­ter DR HD. Sam­tid­lig åb­ner DR Ul­tra, som er­stat­ter DR Up­da­te.

TV- By­en i Gyn­ge­mo­sen i Gladsaxe blev ta­get i brug i 1965.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.