Min søn­dags­mid­dag

BT - - SØNDAG - FO­TO:

TEKST: Hvem er du? Jeg hed­der Olof Maxi­mi­li­an Pa­pe, jeg er 37 år, gift og far til tre børn. Og så dri­ver jeg blog­gen Man­dens Mad­dag. Ge­ne­relt sy­nes jeg, at mænd la­ver alt for lidt mad, og at det er vig­tigt at få fl ere mænd til gry­der­ne. Der lig­ger en stor for­nø­jel­se i at stå i køk­ke­net, og det er og­så en god må­de at væ­re sam­men med bør­ne­ne på. Hvor tit la­ver du mad? Stort set hver dag. Jeg har en mad­plan, som jeg la­ver sam­men med min æld­ste søn, og så får han lov til at be­stem­me en dag om ugen. Jeg hol­der mig til nem­me ret­ter, og så er det vig­tigt, at råva­rer­ne er øko­lo­gi­ske, og at der er så lidt mad­spild som mu­ligt. Hvem har lært dig at la­ve mad? Da jeg mød­te min ko­ne, lå min mad­lav­ning på et re­la­tivt lavt ni­veau. Hun vi­ste mig en mas­se, og i dag er det mig, der la­ver mad hver dag. Hvad skul­le dit sid­ste må­l­tid væ­re? En god saft ig bur­ger med hjem­meskår­ne frit­ter. Det er rig­tig man­demad. Hvor­for har du valgt at la­ve lam­me­køl­le? For ti­den er jeg me­get in­spi­re­ret af den en­gel­ske tra­di­tion sun­day roast, hvor fa­mi­li­en mø­des om en rig­tig god mid­dag. Det er snart på­ske, og så er lam ba­re enormt læk­kert. Om søn­da­gen er der lidt ek­stra tid til samvær og hyg­ge, og så må mad og mad­lav­ning ger­ne stræk­ke sig over et par ti­mer.

CHAR­LOT­TE NIELSEN CNIE@ BT. DK

BRI­AN RAS­MUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.