MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

End­te oven­på en let­på­klædt kvin­de

kom en­gang på for­si­den af et for­mid­dags­blad ef­ter et be­søg i cir­kus. Sam­men med bør­ne­ne op­le­ve­de jeg en trup i ma­ne­gen, de gik på hæn­der, løf­te­de hin­an­den og til sidst stod de oven­på en ret ba­stant kvin­de som en hel py­ra­mi­de. Jeg sad på før­ste ræk­ke, og på en el­ler an­den må­de fik de mig pro­vo­ke­ret til at væ­re med, så jeg og­så gik på hæn­der sam­men med dem. Det gik godt, ind­til jeg åben­bart blev over­sta­dig, og tog fat i den ba­stan­te kvin­de og bar hen­de rundt i ma­ne­gen. Desvær­re var hun så tung, at jeg faldt oven­på hen­de. Bum! Det gav et væl­digt godt bil­le­de af mig oven på en let på­klædt kvin­de, som et for­mid­dags­blad brag­te. Da jeg næ­ste dag fløj til Søn­der­borg, sad al­le i fly­et og gri­ne­de ad det bil­le­de. Så­dan slut­te­de min kor­te kar­ri­e­re som cir­kus­ar­tist.

1Jeg

Kan Pu­tin mon det?

Jeg har gå­et på hæn­der, si­den jeg var seks år, det lær­te jeg af min ti år æl­dre sto­re­bror. Jeg kan gå en hel sal rundt, men jeg bræk­ke­de kra­ve­be­net sid­ste år, for­di jeg kør­te for stærkt på som­mer­hus­cyk­len i sko­ven og glem­te, at den kun har hånd­brem­ser. Men nu kan jeg igen stå på hæn­der, og det er kun et spørgs­mål om tid, så kan jeg og­så gå på hæn­der igen. Tag den, Pu­tin!

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.