28 år og med tand­pro­te­se

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te! Det be­gynd­te med at skul­le væ­re en per­fekt svip­tur til Ma­la­ga med en god ven , un­der­vejs hav­de jeg, for at gi­ve det en hu­mo­ri­stisk til­gang, sco­ret hånd­va­sken på ho­tel­let så­dan, at den til­sy­ne­la­den­de skul­le kys­ses far­vel og på gen­syn. Desvær­re med det re­sul­tat, at jeg på vej til luft hav­nen end­te en del tæn­der fat­ti­ge­re. Jeg er kun 28 år og kan i dag for­tæl­le, at jeg er den stol­te ejer af en pro­te­se. Er jeg stolt!!!, nej men omvendt har jeg al­drig haft fl ot­te­re tand­s­æt, men jeg må in­drøm­me, at man tæn­ker lidt, og det fyl­der en del men­talt at ha­ve en pro­te­se, når man jo som jeg kun er 28 år. Så kæ­re An­net­te, hvor­dan skal jeg ta­ck­le det­te. Har du en tryl­le for­mu­lar? Jeg har eft er­hån­den ac­cep­te­ret i de 3 uger, jeg har haft min del­pro­te­se, at jeg skal le­ve med, at det lig­ner en ned­brændt afri­kansk lands­by, når jeg har den ude af mun­den:-) Har væ­ret lang­tids­le­dig og dø­jet med angst og de­pres­sion, og som det ser ud nu, be­gyn­der jeg i prak­tik som kon­tor­mus, hvil­ket nok og­så li­ge er det bed­ste for en stund, og det er sam­ti­dig en lang­som­me­lig pro­ces, da jeg skal afk la­res i for­hold til at få fl eksjob... det ta­ger så­le­des kom­mu­nen op til 5 år. Øko­no­misk har jeg ik­ke rå­de­rum til for­sik­ring, da de fl este vil ha­ve det ful­de år­li­ge be­løb på en gang, og an­dre for­sik­rin­ger ik­ke li­ge har plads til folk i RKI. Im­plan­ta­ter ko­ster ca, 11- 17000. kr styk­ket, og det skal så gan­ges med 9 styk­ker. Så det tæt­te­ste, jeg kan kom­me på det­te er at for­sø­ge med en pak­ke Sti­mor­ol tyg­ge­gum­mi.... at sæt­te i som er­stat­ning.... Hvad gør jeg?

Kæ­re ven! Det er næp­pe no­gen trøst for dig, men hold op, hvor kan jeg godt li­de din hu­mor, om end det er gal­gen­hu­mor. Den for­tæl­ler jo trods alt en del om dig. Der er ’ no­gen hjem­me’, som man si­ger. Tryl­le­for­mu­la­rer har jeg desvær­re in­gen af. De tryl­le­for­mu­la­rer, der fi ndes, ko­ster pen­ge. Man­ge pen­ge, som du ved. Men når jeg be­mær­ker din hu­mo­ri­sti­ske sans, så er det og­så, for­di den kan væ­re en del af din over­le­vel­se. Men­ne­sker med hu­mo­ri­stisk sans kan man nem­me­re til­gi­ve for an­dre fejl og mang­ler. Jeg kan godt for­stå di­ne be­kym­rin­ger. Jeg har selv en kun­stig fortand, og min egen søn slog sin nye fortand ud sid­ste år. Det gi­ver alt­så ar på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.