’’

BT - - SØNDAG -

GUDERNE SKAL VI­DE, at vi godt kan li­de at brok­ke os over det, der er på tv. No­get, jeg al­drig har for­stå­et. For pkt. 1 kan tv- ka­na­ler­ne ik­ke ram­me al­les smag, og pkt. 2 så har vi som se­e­re mu­lig­hed for at zap­pe væk. Hjem­me hos os er der f. eks. in­gen, der gi­der no­gen af de sto­re un­der­hold­ningsshow om fre­da­gen. Hver­ken Vild med dans el­ler X Fa­ctor. Men det er lidt svært at ar­gu­men­te­re for, at pro­gram­mer­ne skal drop­pes, når der sta­dig er en mil­li­on an­dre, der godt gi­der glo på det. Så vi zap­per væk. HELT SÅ NEMT er det ik­ke at zap­pe væk fra al­le de an­dre små ting, der pla­ger os dan­ske­re i hver­da­gen. Det er jeg ble­vet op­mærk­som på gen­nem DR- pro­gram­met Mads og Mo­nopo­let, hvor jeg har sid­det med i pa­ne­let i me­re end ti år. Vært Mads St­eff en­sen lær­te mig tid­ligt, at in­gen pro­ble­mer er for små til at bli­ve ta­get al­vor­ligt. Vi har al­le i Mo­nopo­let prø­vet på et tids­punkt at yt­re no­get om, at folk går rundt med alt for små pro­ble­mer. Og vi har al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.