En he­ste­vogn

BT - - REJSER - IR­LAND I HE­STE­VOGN hos

Trans­port:

Blandt an­dre Aer Lingus, SAS, Norwe­gi­an og Ry­a­nair fly­ver di­rek­te Kø­ben­havn- Dublin fra ca. 400 kr. Der er et godt ud­byg­get tog- og bus­net i Ir­land, men det er nem­mest at kom­me rundt med le­je­bil.

Tu­ren be­gyn­der i Belcar­ra, ot­te km fra Cast­le­bar i grev­ska­bet Mayo. Man over­nat­ter i vog­nen, der ef­ter af­ta­le stil­les ved går­de og pu­b­ber, hvor man ta­ger sig af he­ste­ne. Der er kun få bu­tik­ker i lands­by­er­ne, så det er bedst at kø­be stort ind, in­den man be­gi­ver sig ud i he­ste­vog­nen.

Tu­ren, der er me­get vel­eg­ne­de for bør­ne­fa­mi­li­er, ko­ster Mayo Hor­sed­rawn Ca­ra­van Ho­li­days, som BT Rej­ser be­nyt­te­de, ca. 3.750 kr. for tre da­ge i juli- au­gust, ca. 4.700 kr. for fi­re da­ge og ca. 7.250 kr. for en hel uge. Hvis man ger­ne vil prø­ve at bo i en af træ­vog­ne­ne, men ik­ke har mod på at kø­re rundt med hest på egen hånd, har San­dy­banks Ca­ra­van & Cam­ping Park på øen Achill Island stil­let et par af de tra­di­tio­nel­le vog­ne op, som man kan bo i.

Et må­l­tid på pu­b­ber­ne ko­ster ty­pisk om­kring 100- 150 kr. pr. per­son.

hor­sed­rawn­ca­ra­van. com, achil­lcam­ping. com

Tu­ren i he­st­vogn:

Pris:

Mad og drik­ke:

In­fo:

sy­geple­jer, men han læng­tes til­ba­ge. Han for­tæl­ler, at der en mor­gen, hvor han skul­le åb­ne pu­b­ben, uden­for stod 12 ame­ri­ka­ne­re, der al­le hed Cor­ley til ef­ter­navn.

» De hav­de få­et et tip om, at der fand­tes den­ne her pub i Ball­in­tub­ber, og plud­se­lig hav­de jeg få­et en hel mas­se slæg­tin­ge, som jeg ik­ke ane­de ek­si­ste­re­de, « si­ger han.

De fle­ste af gæ­ster­ne på pu­b­ben er land­mænd, og da vi at­ter skal un­der­vejs, si­ger al­le far­vel og øn­ske os en god rej­se. Ir­ske pu­b­ber er de bed­ste i ver­den.

Overivrig he­ste- mak­ker

Mor­ge­nen ef­ter våg­ner vi ved, at ha­nen ga­ler, og hund­e­ne gør. I ha­ven vral­ter æn­der og gæs snadren­de rundt.

Vi hen­ter Mol­ly, og Thomas hjæl­per os at­ter med at få se­le­tø­jet sat or­dent­ligt på.

Li­ge uden for går­den er der en stejl bak­ke, og Mol­ly må læg­ge kræf­ter­ne i for at kom­me op ad den med den tun­ge vogn.

Vi opild­ner hen­de så me­get, vi kan, ved at lø­be ved si­den af og kom­me med op­mun­tren­de til­råb.

Mol­ly kom­mer op på bak­ke­top­pen, og vi hop­per at­ter op på vog­nen og føl­ger nu den vej, som vi cyk­le­de ad i går.

Plud­se­lig duk­ker he­sten Dar­rah, der træk­ker den bel­gi­ske fa­mi­lie, op bag os. Mol­ly sæt­ter tempoet op, hvil­ket blot får Dar­rah til at gø­re det sam­men, og snart pib­ler sve­den frem på pan­der­ne af beg­ge vog­nes » he­ste­fø­re­re « , der nu er tvun­get til at små­lø­be.

Bel­gi­er­ne prø­ver at hol­de de­res hest til­ba­ge, men det er van­ske­ligt, da han kun er in­ter­es­se­ret i at kom­me så tæt på Mol­ly som mu­ligt.

Nu bli­ver det svært for os men­ne­sker at føl­ge med, så vi må op på vog­nen og sid­de, mens Mol­ly læg­ger af­stand til vog­nen bag os.

Vi kom­mer for­bi sø­en, hvor vi ba­de­de i går, og stand­ser ved pu­b­ben Hug­hes’s i lands­by­en Car­na­con. På en mur sid­der nog­le børn og ven­ter på os. En dreng, der hed­der Eo­in, ta­ger fat i Mol­ly og fø­rer os om til en gårds­plads bag pu­b­ben.

Mol­ly er me­get sve­dig ef­ter tu­ren, og da vi ef­ter at ha­ve va­sket hen­de af luk­ker hen­de ind på en eng, rul­ler hun sig ivrigt i græs­set.

Om af­te­nen spil­ler Eo­in vi­o­lin for os. Han er me­get dyg­tig på vi­o­li­nen og går des­u­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.