Ir­land set fra en he­ste­vogn...

BT - - REJSER -

til un­der­vis­ning i tra­di­tio­nel irsk dans i Ca­ste­bar. Hans sø­ster Or­laith kom­mer og­så ud og be­gyn­der at ledsa­ge ham på sin har­moni­ka. Det ly­der vir­ke­lig godt, og vi klap­per højt og læn­ge.

Det er lør­dag af­ten, og vi går ind på pu­b­ben for at ta­le med vær­ten, Ke­vin Hug­hes, som gi­ver mig lov til selv at tap­pe min egen Gu­i­ness- øl.

» En pint Gu­i­ness skal skæn­kes op i fle­re trin og skal hver gang stå og træk­ke i tre mi­nut­ter, in­den man går vi­de­re til næ­ste trin, « si­ger han.

In­de i pu­b­ben sid­der der en gam­mel mand, som Ke­vin ple­jer at gi­ve et lift til pu­b­ben, så han kan kom­me lidt ud. Man­den drik­ker et par øl og slum­rer lidt i so­fa­en, in­den Ke­vin kø­rer ham hjem igen.

Far­vel til en god ven

Den føl­gen­de mor­gen går vi ud for at hen­te Mol­ly, og det går fint, da vi bestik­ker hen­de med en gu­lerod.

Med hjælp fra Ke­vin og dren­ge­ne Eo­in og Aod­hán gi­ver vi Mol­ly se­le­tøj på og be­gi­ver os til­ba­ge mod Belcar­ra, hvor vo­res tur be­gynd­te.

Mol­ly lun­ter stil­le og ro­ligt der­u­dad, men bli­ver lidt ir­ri­te­rer over he­ste­brem­ser­ne, der sum­mer rundt om hen­de. Vi dre­jer vog­nen ind til si­den, da der kom­mer en bil. Et par små børn vin­ker gla­de til os fra bag­sæ­det, da bi­len over­ha­ler.

I et vej­kryds med en fi­gur af Jom­fru Maria vil vi li­ge frem, men Mol­ly vil til høj­re – og så bli­ver det så­dan.

Da vi kom­mer ind på vej­en til Belcar­ra, får Mol­ly fært af » sin « eng, så hun sæt­ter far­ten op, selv om det går ned ad en bak­ke, hvor hun ple­jer at væ­re me­get for­sig­tig.

Mol­ly er at­ter hjem­me og får en hånd­fuld nød­der, in­den vi si­ger far­vel og tak for den­ne gang og slip­per hen­de ind til de an­dre he­ste.

Vi rengør vog­nen, in­den den skal af­le­ve­res, og spi­ser frokost, in­den vi i vo­res le­je­bil be­gi­ver os af sted ad sno­e­de ve­je til broen over til øen Ar­chill Island. Da vi når frem til cam­ping­plad­sen i Ke­el, som og­så dri­ves af Ne­stor- fa­mi­li­en, hvor vi skal over­nat­te, får vi øje på et par far­ve­strå­len­de be­bo­el­ses­vog­ne, og det fø­les al­le­re­de helt hjem­ligt.

Vi lø­ber ned til ha­vet for at få en opkvik­ken­de ba­de­tur. Bag­ef­ter sid­der vi og lyt­ter til bøl­ger­ne, der rul­ler ind mod stran­den, og kig­ger på få­re­ne, som går og græs­ser på en od­de lidt læn­ge­re væk.

Da­gen af­slut­tes på en tæt­pak­ket pub. hvor dyg­ti­ge mu­si­ke­re spil­ler den skøn­ne­ste ir­ske fol­kemu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.