For­års­tips til Eu­ro­pa

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE- KA­LEN­DER

Her får du en over­sigt over in­ter­es­san­te ud­stil­lin­ger, sports­be­gi­ven­he­der, ga­stro­no­mi, un­der­hold­ning, nyhe­der og sto­re og små events rundt om i de eu­ro­pæ­i­ske by­er i den kom­men­de tid.

alt ef­ter se­ne­ste stjer­neud­de­ling, hvor to nye kom til: Ko­ka på Vik­to­ri­a­ga­tan 12 og SK Mat & Män­niskor på Jo­han­ne­bergs­ga­tan 24. Beg­ge i kvar­te­ret om­kring Göte­borg Uni­ver­si­tet. In­fo: re­stau­rang­ko­ka. se og sk­mat. se land mar­ke­res 70- året med hi­sto­ri­ske ud­stil­lin­ger om ti­den og na­zis­mens kon­se­kven­ser. På Ge­denkstät­te Deut­scher Wi­der­stand er der f. eks. den fa­ste ud­stil­ling » Wi­der­stand ge­gen den Na­tio­nalsozi­a­lis­mus « , og Bau­denk­mal Ber­li­ner Mau­er ved det 200 me­ter lan­ge styk­ke af Mu­ren ved Nie­der­kir­ch­ner­straße, som den­gang var græn­se mel­lem Mit­te i Øst­ber­lin og Kreuz­berg i Vest­ber­lin, vi­ser til ef­ter­å­ret ud­stil­lin­gen » Ber­lin 1933- 1945. Zwi­s­chen Pro­pa­gan­da und Ter­ror « . Hvor­når: Freds­da­gen er 8. maj. In­fo: vi­sit­ber­lin. de, gdw- ber­lin. de og topo­grap­hie. de er mest kendt som ma­ler­prin­sen. Han var yng­ste søn af kong Oscar II og dron­ning So­fia. Han blev ud­dan­net of­fi­cer, men hel­li­ge­de sig her­ef­ter kun­sten og var blandt an­det i Pa­ris, hvor han stu­de­re­de hos Léon Bon­nat og Pi­er­re Pu­vis de Cha­van­nes. Som æl­dre blev han og­så kendt som an­ti­na­zist og støt­te­de fra 1933 til 1945 jø­di­ske og po­li­ti­ske flygt­nin­ge fra Tys­kland. I 15O- året for hans fød­sel vi­ses ud­stil­lin­gen » Facet­ter af et liv « på Wal­de­mar­s­ud­de. Hvor­når: Til 24. maj In­fo: wal­de­mar­s­ud­de. se re­ge­rer. Den tred­je af de tre pa­ris- køk­ken­che­fer i top- ti er Yan­ni­ck Al­lé­no. In­fo: pi­er­re- gag­nai­re. com, le­bri­stol­pa­ris. com og yan­ni­ck- al­leno. com Det før­ste Cen­tre Pom­pi­dou uden for Frank­rig er net­op åb­net i den span­ske mid­del­havs­by. Kunst­mu­se­et lig­ger ud til hav­nen i El Cu­bo, navn­gi­vet ef­ter den sto­re, fir­kan­te­de gla­sku­be, der er et mar­kant var­tegn over den sto­re fla­de udstil­lings­byg­ning. Pom­pi­dou- cen­tret åb­ner med en per­ma­nent ud­stil­ling om koreo­gra­fisk kunst med krop­pen som te­ma. Den om­fat­ter blandt an­det po­rtræt­ter af kend­te kunst­ne­re, Pi­cas­so og ku­bis­men, som del­te krop­pen op på en ny må­de, vi­deo­er og fo­re­stil­lin­ger, som vi­ser, hvad be­væ­gel­ser og fag­ter kan sæt­te i sce­ne. Et par da­ge før Pom­pi­dou åb­ne­de, fik by­en, som har tu­sind­vis af rus­si­ske im­mi­gran­ter, end­nu et nyt kunstmuseum. Mu­seo Ru­so med kunst­vær­ker fra Her­mi­ta­ge- mu­se­et i Skt. Pe­ter­borg er ryk­ket ind i to pavil­lo­ner i den tid­li­ge­re to­baks­fa­brik fra 1920er­ne, La Ta­ba­ca­le­ra. In­fo: cen­trepom­pi­dou. es og co­lec­cionmu­se­oru­so. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.