Tra­ner­ne er

Na­tur:

BT - - REJSER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

SKÅ­NE

Tra­ner­ne er i bog­sta­ve­lig­ste for­stand over os i dis­se da­ge. Især i den øst­li­ge del af Dan­mark kan man sær­ligt på kla­re, tør­re da­ge plud­se­lig hø­re de sto­re fug­les højlyd­te trom­pe­te­ren og se dem træk­ke nord­på i sto­re V- for­me­de for­ma­tio­ner.

Som re­gel går de ef­ter tu­ren over Øster­sø­en ik­ke ned i Dan­mark, men træk­ker i tu­sind­tal vi­de­re til den syd­li­ge del af Sve­ri­ge, hvor man net­op om­kring på­ske på ud­valg­te ste­der har chan­cen for at op­le­ve et af na­tu­rens mest fa­sci­ne­ren­de fæ­no­me­ner: tra­nedans.

Tra­ner­ne dan­ser ik­ke kun som en op­takt til par­rin­gen, men bru­ger og­så de ejen­dom­me­li­ge hop og kro­ps­be­væ­gel­ser som et so­ci­alt in­stru­ment i flok­ken.

Al­le tra­ner kan fin­de på at dan­se – selv små unger. Nog­le gan­ge ale­ne, an­dre gan­ge par­vis el­ler i fa­mi­lie­grup­pen. Som re­gel kun i fem- ti se­kun­der ad gan­gen. Af og til kan fug­le­ne og­så fin­de på at ta­ge ek­sem­pel­vis en løs fjer el­ler en græ­stot op med næb­bet og ka­ste den op i luf­ten for at gi­ve dan­sen ek­stra gas.

Tu­sind­vis af tra­ner

I år­ti­er har Hor­n­bor­gasjon mel­lem Vä­nern og Vät­tern i Västergöt­land væ­ret det ab- so­lut­te cen­trum for for­å­rets tra­ne­træf i det syd­li­ge Sve­ri­ge, men i de se­ne­re år er og­så na­tur­re­ser­va­tet Pul­ken 15- 20 km syd for Kri­sti­an­stad i den øst­li­ge del af Skå­ne ble­vet et vel­be­søgt og nær­lig­gen­de ud­flugts­mål for især sven­ske­re og dan­ske­re, der ger­ne vil op­le­ve de sto­re, stor­ke­lig­nen­de fug­le på helt tæt hold.

Da BT Rej­ser be­sø­ger om­rå­det i ons­dags, var det til­fæl­dig­vis Tra­nens Dag i Sve­ri­ge. For sven­ske børn er den 25. marts ens­be­ty­den­de med, at der på mærk­vær­dig vis bli­ver lagt slik i op­hæng­te so­k­ker, når nu ju­le­man­den og­så er truk­ket nord­på igen.

På de over­svøm­me­de græ­sen­ge i Pul­ken var der i al­ler­hø­je­ste grad og­så guf for øj­ne­ne med tu­sind­vis af liv­li­ge tra­ner i ak­tion. Ved Pul­kens fug­letårn be­kendt­gjor­de en lil­le kridt­tav­le, at der den­ne dag var op­talt 4.800 tra­ner.

De sto­re fug­le fly­ver i min­dre flok­ke til og fra græ­sen­ge­ne, men ho­ved­par­ten af tra­ner­ne har travlt med ba­re at spi­se og ny­de hin­an­dens sel­skab. Af og til bry­der et par af dem ud i dans, hvor de med kraf­ti­ge benspjæt og ud­bred­te vin­ger kortva­rigt løf­ter sig op til et par me­ter op i luf­ten el­ler be­væ­ger de lan­ge hal­se ryt­misk frem og til­ba­ge.

So­lid ap­pe­tit

Un­der træk­ket nord­på til yng­le­plad­ser­ne i den nord­li­ge del af Skan­di­navi­en har tra­ner­ne en so­lid ap­pe­tit, hvil­ket til ti­der har væ­ret et stort ir­ri­ta­tions­mo­ment for de lo­ka­le land­mænd, når de net­op hav­de så­et for­års­sæ­den.

I ste­det er man de se­ne­re år be­gyndt hver ef­ter­mid­dag at fodre tra­ner­ne i Pul­ken med korn fra en trak­tor. De nor­malt lidt sky fug­le har for længst lært at el­ske den grøn­ne trak­tor, og sid­ste år sat­te tra­ner­ne 23 ton korn til livs.

For land­mæn­de­ne er det dog en god in­ve­ste­ring i for­hold til ik­ke at skul­le så fle­re gan­ge, og sam­ti­dig har den sto­re kon­cen­tra­tion af for­år­s­træk­ken­de tra­ner og­så vist sig at væ­re en sær­de­les vel­kom­men turi­stat­trak­tion for de lil­le lo­kal­sam­fund. Sid­ste år nå­e­de an­tal­let af be­sø­gen­de over 10.000.

Ved fug­letår­net sva­re­de lo­ka­le fug­lekig­ge­re og na­tur­gu­i­der ger­ne på de man­ge spørgs­mål fra de be­sø­gen­de, li­ge­som man kun­ne få lov at be­trag­te tra­ner­ne gen­nem de­res kraf­ti­ge te­leskopkik­ker­ter. Og vi er jo i Sve­ri­ge, så na­tur­lig­vis kun­ne man og­så kø­be en varm grill­pøl­se med brød fra en lil­le bod.

For den fug­le­in­ter­es­se­re­de er der na­tur­lig­vis og­så an­det end tra­ner at hol­de øje med. Bå­de gra­væn­der, gråæn­der, spids­æn­der og pi­be­æn­der svøm­mer rundt på van­det, li­ge­som vi­ber, glen­ter og et par for­årskå­de havør­ne i him­mel­rum­met sæt­ter ek­stra kryd­de­ri på tra­ne- me­nu­en. BT Rej­ser var in­vi­te­ret til Skå­ne af Vi­sit Swe­den. De næ­ste par uger kan du op­le­ve tu­sind­vis af tra­ner i na­tur­re­ser­va­tet Pul­ken 15- 20 km syd for Kri­sti­an­stad i den øst­li­ge del af Skå­ne. Fo­to: Bir­ger A. Andersen og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.