Har lært tra­ne­sprog

BT - - REJSER -

Chri­sti­an Toft e

Carl Teg­ning: Carl Chri­sti­an Tofte

Den dan­ske fug­le­teg­ner

har de se­ne­re år nær­mest væ­ret en del af for­å­rets tra­ne­fl ok­ke ved Pul­ken i det øst­li­ge Skå­ne.

I 2007 køb­te han et lil­le hus helt tæt på na­tu­r­om­rå­det, hvor han nu har en for­mi­da­bel ud­sigt til den stor­slå­e­de na­tur, som han har gjort det til en le­ve­vej at teg­ne. Og sær­ligt tra­ner­ne har han få­et et helt spe­ci­elt for­hold til, eft er at han sam­men med sin ko­ne, bil­led­kunst­ne­ren Jes­si­ca Lee Hjort, har stu­de­ret dem in­tens og ud­gi­vet en an­mel­derost og overdå­digt il­lu­stre­ret bog om ar­ten – » Tra­nedans « .

» Tra­nen er jo vir­ke­lig en fugl, der ta­ger plads. Når jeg står her på min ter­ras­se og kig­ger ud over Pul­ken, er her li­ge nu helt gråt af tra­ner. De­res stem­mer er et ved­va­ren­de lyd­ta­pet af un­derl æg­nings­mu­sik, og der er vir­ke­lig me­get at for­dy­be sig i om­kring de­res ad­færd, « si­ger han til BT Rej­ser.

» Jeg har al­tid in­ter­es­se­ret mig for dyr og fug­le, men nog­le fug­le bli­ver ba­re ek­stra fl ot­te, når de ik­ke kun sid­der stil­le på en gren. Jeg har eft er­hån­den lært at afl æse tra­ner­ne her­op­pe, så jeg kan føl­ge med i de­res sam­ta­ler. Når den gør så­dan dér, be­ty der det, at den er sur og vil væ­re i fred, og når den gør så­dan dér, er den i godt hu­mør. Det er me­get fa­sci­ne­ren­de, « si­ger den 45- åri­ge fug­le­kunst­ner.

Han tør godt love, at tra­ner­ne vil væ­re ved Pul­ken he­le på­sken og for­ment­lig frem til 7.- 10. april, in­den de sid­ste træk­gæ­ster er fl øjet vi­de­re nord­på til yng­le­plad­ser­ne.

Hans hus og ud­stil­ling kan be­sø­ges ca. 150 m øst for P- plad­sen ved Pul­kens fug­letårn. Adres­sen er Här­ne­stadsvä­gen 127, og frem til 6. april er der åben dag­ligt fra

kl. 11- 18.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.