RI­IS- FAR­VEL N

Alt ty­der på, at det i af­ten klok­ken 19.00 bli­ver of­fent­lig­gjort, at Bjar­ne Ri­is

BT - - SPORTEN - SAND­HE­DENS TI­ME Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk jo­hp@ spor­ten. dk Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk lbj@ spor­ten. dk SA­GEN KORT

Jo­han Lyng­holm

Lars B. Jør­gen­sen Har Bjar­ne Ri­is en frem­tid hos Tin­koff- Saxo?

Det spørgs­mål har de fle­ste dan­ske cy­kel­fans spurgt sig selv om, si­den BT man­dag kun­ne af­slø­re, at Oleg Tin­kov hav­de sus­pen­de­ret hol­dets tid­li­ge­re ejer. Ef­ter lang tids ven­ten ser det nu ud til, at vi i dag en­de­lig får svar på spørgs­må­let om Ri­is’ frem­tid.

I går lød det nem­lig så­le­des på hol­de­jer Oleg Tin­ko­vs Twit­ter- pro­fil:

» Mi­ne kæ­re Tin­koff- Saxo- fans. I mor­gen ( i dag, red.) kl. 19 kom­mer vi med en of­fi­ci­el pres­se­med­del­el­se om sport­s­di­rek­tø­ren. «

Selv om Bjar­ne Ri­is tek­nisk set har ti­tel af team ma­na­ger og ik­ke sport­s­di­rek­tør, går for­ly­den­der­ne på, at med­del­el­sen kom­mer til at dre­je sig om Bjar­ne Ri­is. Sam­ti­dig for­tæl­ler fle­re kil­der, at det ik­ke pe­ger i ret­ning af en for­so­ning mel­lem Tin­kov og Ri­is. Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Christensen var el­lers iføl­ge hans Fa­ce­book- pro­fil ta­get på en ’ diplo­ma­tisk mis­sion’ til Schweiz, hvor han vil­le mæg­le mel­lem par­ter­ne. Det er dog al­drig ble­vet til et nyt mø­de mel­lem Tin­kov og Ri­is, da den rus­si­ske rig­mand sta­dig op­hol­der sig i Asi­en.

Hos Tin­koff- Saxo kom­mer op­lys­nin­ger­ne om en nært fo­re­stå­en­de pres­se­med­del­el­se dog fuld­stæn­dig bag på pres­se­me­d­ar­bej­der Ja­cin­to Vi­dar­te, da BT fan­ger ham over te­le­fo­nen fle­re ti­mer ef­ter Tin­ko­vs twe­et.

» Det har jeg ik­ke hørt no­get om. Du er den før­ste, der for­tæl­ler mig om det. Så jeg kan desvær­re ik­ke kom­men­te­re no­get, « si­ger Ja­cin­to Vi­dar­te, der er med hol­det i Spa­ni­en, hvor Tin­koff- Saxo kø­rer Ca­ta­lo­ni­en Rundt.

’ Stop klyn­ke­ri­et’

Ja­cin­to Vi­dar­te var ik­ke den ene­ste, der blev over­ra­sket over Tin­ko­vs ud­mel­ding. Hel­ler ik­ke Saxo Bank var ta­get i ed, da Tin­kov send­te sit twe­et ud. Hol­dets medsponsor hav­de der­for in­gen kom­men­ta­rer, da BT hen­vend­te sig i går.

Tin­koff- Saxo har ind­til nu væ­ret me­get lidt med­del­som om­kring sus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is. Tirs­dag be­kræf­te­de hol­det, at ’ Bjar­ne Ri­is

MAN­DAG 23. MARTS:

BT kan som det før­ste me­die i ver­den af­slø­re, at Bjar­ne Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret fra Tin­koff- Saxo.

I en pres­se­med­del­el­se be­kræf­ter Tin­koff- Saxo, at Ri­is ik­ke har spil­let en ak­tiv rol­le i cy­kel­hol­det si­den 15. marts. Hol­det af­vi­ser dog, at sus­pen­de­rin­gen sker på grund af mang­len­de re­sul­ta­ter el­ler fi­nan­si­el­le for­hold.

Saxo Bank­di­rek­tør Lars Sei­er Christensen ud­ta­ler sig for før­ste gang om sus­pen­de­rin­gen af Ri­is ef­ter at ha­ve for­holdt sig tavst i to da­ge. På Fa­ce­book til­by­der han at mæg­le imel­lem par­ter­ne og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at ban­ken ik­ke har tænkt sig at træk­ke sponsora­tet trods sus­pen­de­rin­gen af Ri­is.

TIRS­DAG 24. MARTS:

ONS­DAG 25. MARTS:

LØR­DAG 28. MARTS:

Oleg Tin­kov twe­e­ter, at hol­det søn­dag klok­ken 19 vil ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se an­gå­en­de sport­s­di­rek­tør- si­tu­a­tio­nen. ik­ke er ak­tivt in­vol­ve­ret i hol­dets ak­ti­vi­te­ter’ – og at han ik­ke er sus­pen­de­ret ’ på grund af mang­len­de re­sul­ta­ter el­ler på grund af fi­nan­si­el­le for­hold’. Si­den har der fra bå­de ryt­ter­nes og fra di­rek­tør Ste­fa­no Fel­trins si­de væ­ret luk­ket helt ned. Hel­ler ik­ke i går be­sva­re­de hver­ken Ri­is el­ler Fel­trin BTs hen­ven­del­ser.

Den ene­ste, der fort­sæt­ter med at pip­pe op, er alt­så hol­de­jer Oleg Tin­kov, der på sin Twit­ter- pro­fil har haft travlt med at lan­ge ud ef­ter stort set al­le, der har kri­ti­se­ret hans be­slut­ning om at sæt­te Ri­is uden for dø­ren. Især fle­re dan­ske­re har stå­et for skud.

» Stop klyn­ke­ri­et. At I ik­ke skam­mer jer. I er en rig na­tion, og I kan ik­ke fin­de no­gen, der vil bru­ge pen­ge på et dansk hold. Det her er et rus­sisk hold. Je­res pa­tri­ot ( Bjar­ne Ri­is, red.) solg­te sit team, og han har i lang tid ik­ke bo­et i Dan­mark. Vågn op. Hep på det rus­si­ske hold, el­ler gå ud og drik snaps med sild, « skri­ver han blandt an­det.

Ge­ne­relt har han fle­re gan­ge haft gan­ge om­talt Bjar­ne Ri­is ne­ga­tivt på det so­ci­a­le me­die. Ud over oven­stå­en­de be­sked skri­ver han og­så, at det ik­ke vil gø­re no­gen for­skel, at hol­det nu er ’ mi­nus én’.

Men er den hår­de re­to­rik ens­be­ty­den­de med, at et far­vel til Bjar­ne Ri­is er den ene­ste vej ud af da­gens pres­se­med­del­el­se? Det har BT bedt fi­re eks­per­ter gi­ve de­res bud på.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

En æra er slut i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport, hvis det i af­ten mel­des ud, at Bjar­ne Ri­is bli­ver fy­ret fra Tin­koff

Saxo. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.