Er Ri­is fær­dig? Kim Ples­ner Benjamin Munk Lund

BT - - SPORTEN - Sportsredaktør Ber­ling­s­ke

tid­li­ge­re an­sat hos Ri­is Cycling, nu in­de­ha­ver af cy­kel­hjem­mesi­den Vel­or­o­pa

» He­le kon­flik­ten hand­ler jo om, at der spe­ci­elt fra Tin­ko­vs si­de er en util­freds­hed med Ri­is. Tin­kov er i tvivl om, hvor­vidt Ri­is tilfører den vær­di, Oleg be­ta­ler ham ( en mio. eu­ro om året, red.). Men jeg har he­le ti­den sagt, at jeg tror, at Bjar­ne bli­ver. Jeg tror ik­ke, man på en we­e­kend kan kla­re al­le de kon­trakt­li­ge for­hold, hvis Ri­is skul­le ud. Det er me­re kom­pli­ce­ret end som så. «

» Der har blandt an­det væ­ret snak om, at Con­ta­dor og an­dre ryt­te­res kon­trakt er bun­det op på Bjar­nes til­ste­de­væ­rel­se. Må­ske er Saxo Banks sponsorat det sam­me? Der er en mas­se, der skal fin­des en løs­ning på, hvis der skal ske et

brud. Og det vir­ker for ind­vik­let til, at det er no­get, man ba­re li­ge lø­ser i et snup­tag. El­lers kræ­ver det, at Tin­kov de­ci­de­ret fy­rer Ri­is og ind­vil­li­ger i at be­ta­le ham i x an­tal år. Så er brud­det nemt nok at la­ve. Men hvis det var en mu­lig­hed, tror jeg ba­re, Oleg hav­de gjort det fra be­gyn­del­sen. Hvor­for skul­le han el­lers nø­jes med at sus­pen­de­re Ri­is? «

» Fin­der de sam­men, vil det kun væ­re et spørgs­mål om tid, før bom­ben spræn­ger igen. Det her­sker der ik­ke no­gen tvivl om. De er to sto­re ego­er, der ser vidt for­skel­ligt på tin­ge­ne, og de er og­så to me­get stæ­di­ge og stol­te per­so­ner. « » Min for­mod­ning er, at vi i hvert fald får en me­re af­kla­ret si­tu­a­tion om­kring Bjar­ne Ri­is end den nu­væ­ren­de sus­pen­de­ring. For­mu­le­rin­gen ’ sport­s­di­rek­tør’ åb­ner po­ten­ti­elt for en mas­se for­vir­ring, ef­ter­som Ri­is var team ma­na­ger, men jeg tror og for­ven­ter, at med­del­el­sen hand­ler om en af­slut­ning på tvi­sten med Ri­is og må­ske en an­sæt­tel­se af en ny sport­s­di­rek­tør. Det er jo den tan­ke, der må­ske kun­ne op­stå ud af ord­val­get » sport­s­di­rek­tør. « Men jeg må og­så si­ge, at jeg ik­ke kan se Ri­is ry­ge ned på et si­destil­let ni­veau med de an­dre sport­s­di­rek­tø­rer på hol­det. Og det skyl­des bå­de no­get ære og pre­sti­ge, men og­så no­get øko­no­mi. Ri­is tje­ner en mio. eu­ro om året – det gør en sport­s­di-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.