Thomas Bay,

BT - - SPORTEN - Tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter og nu­væ­ren­de kom­men­ta­tor på Eu­rosport

» Jeg hæl­der nok mest til, at det slut­ter. Som al­le har sagt fra dag ét, er Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov me­get for­skel­li­ge, og nu er det li­ge­som brudt ud i lys lu­ge. Så jeg har lidt svært ved at se, at Tin­kov æn­drer me­ning. Umid­del­bart tror jeg, det er en kon­sta­te­ring af, at Bjar­ne er for­tid på hol­det. Man skal selv­føl­ge­lig pas­se me­get på at læg­ge for me­get i hans twe­ets, men han kom med et twe­et den an­den dag, der ty­der på, at Bjar­ne er for­tid ( Tin­kov skrev; ’ Hol­det vil væ­re stær­ke­re end no­gen­sin­de. Vi er et su­per hold, og mi­nus én æn­drer ik­ke no­get’). Så mon ik­ke det var det? «

» Jeg ser Bjar­ne Ri­is pu­ste lidt ud og slå be­ne­ne op i en halv sæ­sons tid. Og så kan jeg godt se ham la­ve en af­ta­le med et an­det hold fra næ­ste år. El­ler på en el­ler an­den må­de ha­ve en frem­tid in­den for cy­kel­spor­ten. Om det bli­ver en lig­nen­de rol­le på et an­det hold el­ler som per­son­lig co­ach for nog­le, ved jeg ik­ke. Men jeg tror ik­ke, at Bjar­ne er der, hvor han ven­der det he­le ryg­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.