DE GA­LE GAL­LE­RE

Det dan­ske lands­hold lev­nes ik­ke man­ge chan­cer mod et gen­rejst fransk mand­skab i af­ten. Men der fin­des én må­de at smi­de grus i det blå ma­ski­ne­ri

BT - - SPORTEN - VEN­SKABS­KAMP Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ ber­ling­s­ke. dk

Det fran­ske lands­hold. Les Bleus. Or­de­ne i sig selv er næ­sten skræm­men­de. Det er et hold fra den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te, det dan­ske lands­hold i af­ten skal må­le sig med i den lil­le provins­by Saint- Étien­ne lidt syd­vest for Ly­on.

Ef­ter over et tiår med fle­re ned- end op­tu­re er et af eu­ro­pæ­isk fod­bolds bed­ste og mest vin­den­de lands­hold gen­nem ti­der­ne igen på vej mod top­pen. Pej­le­mær­ket kom un­der sid­ste års VM- slut­run­de – sven­destyk­ket skal le­ve­res un­der EM på hjem­me­ba­ne næ­ste år. I af­ten age­rer det dan­ske lands­hold prø­ve­klud.

» Frank­rig er et hold på vej frem og op. In­gen tvivl om det. De har ka­pa­ci­te­ter på al­le po­si­tio­ner. Uan­set om vi snak­ker cen­tralt for­svar, midt­ba­ne, of­fen­si­ve ba­cks, kan­ter el­ler an­gri­be­re, « si­ger land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen til BT.

» De er ved at nær­me sig det hold, de hav­de i 1998 og 2000. Det hold, der vandt EM og VM. Det var et fan­ta­stisk hold og et hold, der in­spi­re­re­de fod­bol­den, « fort­sæt­ter Ol­sen.

Uden de stør­ste stjer­ner

Frank­rig ven­tes at stil­le med et de­ci­me­ret hold i SaintÉtien­ne. Bay­ern Mün­chen­stjer­nen Fran­ck Ri­béry næg­ter at op­træ­de i den blå trø­je, og de to ver­dens­klas­se­spil­le­re, Tot­ten­ham- ke­e­per Hu­go Ll­o­ris og Ju­ven­tus’ Paul Pog­ba, er beg­ge ska­de­de. Sam­ti­dig spa­rer den fran­ske land­stræ­ner, Di­di­er Des­champs, for­ment­lig sto­re nav­ne som Ka­rim Ben­ze­ma fra Re­al Madrid og An­to­i­ne Gri­ez­mann fra den an­den Madrid- klub, At­léti­co. Al­li­ge­vel er Dan­mark alt an­det end fa­vo­rit mod det hold, der ef­ter Tys­klands ver­dens­me­stre er den frem­me­ste kan­di­dat til at snup­pe EM- gul­det næ­ste år.

» Vi spil­ler med nog­le, vi ik­ke kan sam­men­lig­ne os med. Der­med ik­ke sagt, vi ik­ke kan slå dem. Men hvis vi skal kun­ne slå dem, er der in­gen tvivl om, at vi skal top­pe al­le sam­men, og vi skal top­pe som kol­lek­tiv. Kun så­dan har vi en chan­ce mod så­dan et hold. Men det er sket før, og det er selv­føl­ge­lig det, vi går ef­ter, « på­pe­ger land­stræ­ne­ren.

Drøm­men om EM- guld

Net­op EM- slut­run­den næ­ste som­mer fyl­der alt i den fran­ske selv­be­vidst­hed. Slut­run­den skal ik­ke ba­re bru­ges til at prom­ove­re Frank­rig som land, men og­så til igen at ma­ni­feste­re det fran­ske lands­hold som en stormagt i in­ter­na­tio­nal fod­bold.

» Det er en enorm in­spira­tion, at de kan spil­le EM- tit­len hjem på hjem­me­ba­ne. Uan­set om man har væ­ret med i man­ge år, el­ler man er helt ny spil­ler. De er selv­føl­ge­lig top­mo­ti­ve­re­de i al­le kam­pe, og det ser man og­så på pu­bli­kum. Der er ud­solgt i mor­gen ( i af­ten, red.), og der vil væ­re ud­solgt, uan­set hvor de spil­ler i Frank­rig, for­di de er vært­s­na­tion næ­ste år, « ly­der det fra Mor­ten Ol­sen.

Al­li­ge­vel kan Frank­rig na­tur­lig­vis slå­es. Men det dan­ske lands­hold skal bru­ge hjælp. Ik­ke fra hø­je­re mag­ter, men fra mod­stan­de­ren selv. Det fran­ske lands­holds vær­ste fjen­de er net­op dem selv. Det har de vist tal­ri­ge gan­ge i lø­bet af de se­ne­ste ti år, og Mor­ten Ol­sen sat­ser på, at det sker igen. Land­stræ­ne­ren har i hvert fald tænkt sig at for­sø­ge at frem­pro­vo­ke­re det.

» Fransk­mæn­de­ne har en­gang imel­lem de­res væ­sen mod sig. Nog­le gan­ge er de lidt ar­ro­gan­te. Ek­sem­pel­vis i 2010, da vi stød­te på dem i en lands­by i Syd­afri­ka. Den­gang var det ik­ke et hold. Det var 11 in­di­vi­du­a­li­ster. Hvis vi skal ha­ve en stør­re chan­ce for at slå dem, er det dej­ligt at mø­de 11 in­di­vi­du­a­li­ster frem for et kol­lek­tiv med 11 klas­se­spil­le­re, « fast­slår land­stræ­ne­ren.

» Vo­res chan­ce er, at der kom­mer grus i ma­ski­ne­ri­et. Og­så men­ne­ske­ligt, « slut­ter han.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.