SLUT MED PIZ

BT - - SPORTEN - FOR­VAND­LING Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Lio­nel Mes­sis børns bar­nepi­ge er med­lem af en gin­klub i Bar­ce­lo­na, der mø­des en gang om ugen. Det har helt sik­kert væ­ret sjove­re at kry­dre de­bat­ten om agur­ke­ski­ver i Hen­dri­cks el­ler ej med slad­der fra Bar­ce­lo­nas om­klæd­nings­rum de se­ne­ste uger.

For Lio­nel Mes­si er der igen. De hur­ti­ge fød­der. Det eks­plo­si­ve an­trit, ryk­ket og af­slut­nin­gen fra de spid­se vink­ler. Der, hvor han så ele­gant som en 007- smoking for­vand­ler mod­stan­der­nes sa­ge­s­lø­se for­svars­spil­le­re til li­ge­gyl­di­ge sta­ti­ster i en ul­ti­ma­tiv op­vis­ning i kom­bi­na­tio­nen af sport, geo­me­tri og kunst. Ef­ter to sæ­so­ner pla­get af træt­hed, en for­ha­stet til­ba­ge­ven­den på ba­nen eft er ska­des­pau­ser og en ud­mat­ten­de som­mer, hvor han til trods for tung kri­tik bar ar­gen­ti­ner­ne frem til VM- fi na­len, lig­ner han igen den Mes­si, der tid­li­ge­re tog pa­tent på tit­len som ver­dens bed­ste spil­ler.

Lio­nel Mes­si gør igen krav på at bli­ve be­trag­tet som den stør­ste igen. Det på trods af, at det grå­di­ge fod­bold­pu­bli­kum ik­ke skal blad­re man­ge si­der til­ba­ge i ka­len­de­ren, før de stø­der på over­skrift er om kri­ser, klubs­kift e og en plads i skyg­gen af Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Min­dre af Mes­si

Lil­le Lio­nel Mes­si fi k som te­e­na­ger vækst­hor­moner for over­ho­ve­det at bli­ve til no­get, men nu er ar­gen­ti­ne­ren så stor, at en op­dig­tet in­fek­tion i trold­man­dens ene øre kan ko­ste Bar­ce­lo­nas træ­ner job­bet.

Eft er Lio­nel Mes­si for­le­den ter­r­o­ri­se­re­de Man­che­ster Ci­ty i Cham­pions Le­ague og for­vand­le­de Camp Nous grøn­ne klæ­de til et skæ­re­bræt af krydsløb, knivs­par­ke dri­blin­ger og op­s­præt­ten­de afl eve­rin­ger, op­t­rå­d­te han i en me­re taktisk rol­le i det eft er­føl­gen­de ’ Cla­si­co’ mod Re­al Madrid, men sta­dig med et ni­veau, der kon­klu­de­re­de, at form­kri­sen er knust. Og at det fa­mø­se bil­le­de fra ok­to­ber sid­ste år, der gav ham stemp­let ude af form, er i me­re end en for­stand er uak­tu­elt.

De unød­ven­di­ge ki­lo er slan­ket væk med hjælp fra en ita­li­ensk diætist, der har band­lyst Lio­nel Mes­sis hang til pizza, og iføl­ge El Mun­do har ar­gen­ti­ne­ren tabt 3,5 ki­lo, eft er at han, som pro- Re­al Madrid avi­sen AS skri­ver, ’ spi­ste pizza non­stop i 2014’.

» Det har væ­ret en ud­for­dring at kom­me af med det ima­ge, jeg fi k i 2014. At kom­me til­ba­ge til der, hvor jeg var før, det er min sæ­so­nam­bi­tion, « si­ger ho­ved­per­so­nen selv.

En fi t og let­te­re Lio­nel Mes­si og det øv­ri­ge FC Bar­ce­lo­na vandt 2- 1 over Re­al Madrid i en kamp, der ik­ke læn­ge­re er en ram­me­for­tæl­ling for­be­holdt hi­sto­ri­en om Ka­ta­lo­ni­ens liv­tag med cen­tral­mag­tens hvi­de, men 90 mi­nut­ter plus det lø­se, der glo­balt de­ler fod­bold­pu­bli­kum­met. Det er Mes­si, Ney­mar og Su­a­rez mod Ro­nal­do, Ben­ze­ma og Ba­le.

Den evi­ge ri­val

Og det eft er at Lio­nel Mes­si ved årets ud­de­ling af Bal­lon d’Or måt­te se den evi­ge ri­val Cri­sti­a­no Ro­nal­do løft e tro­fæ­et og pri­malskri­ge sit per­son­li­ge kam­pråb ud over sa­len med FI­FA- pin­ger, fod­bold­stjer­ner og an­dre no­ta­bi­li­te­ter. Et brøl li­ge ned i an­sig­tet på Re­al Madrid- kon­kur­ren­ter­nes fod­bold­mæs­si­ge epi­cen­ter, der i pe­ri­o­den 2009 og fi re år frem hav­de pa­tent på tit­len som ver­dens bed­ste til stor fru­stra­tion for den for­fæn­ge­li­ge po­rtu­gi­ser. Nu var rol­ler­ne byt­tet om. Igen i år var det Lio­nel Mes­si, der med en skuff el­sens au­to­ma­tre­ak­tion fug­te­de læ­ber­ne, før han i bed­ste Oscar- ud­de­lings stil fandt sit fat­te­de ta­ber- an­sigt frem.

Magt­for­hol­det tip­pe­de med Re­al Madrids mester­skab for­ri­ge år og kon­ge­klub­bens tri­umf eft er­føl­gen­de i Cham­pions Le­ague med en synd­fl od af mål fra Cri­sti­a­no Ro­nal­dos fød­der til ho­ved­sta­den, eft er Bar­ce­lo­nas så suc­ces­ri­ge år med Jo­sep Gu­ar­di­o­la på træ­ner­bæn­ken.

Den pæ­ne dreng i klas­sen

I de fi re år med ’ Pep’ i spid­sen blev Bar­ce­lo­na for­vand­let fra et så­dan lidt små- ro­man­tisk fri­heds­pro­jekt til et fuld­blods bæst af et fod­bold­hold, der med små, hæs­blæ­sen­de tre­kan­ter og fe­jen­de tiki­ta­ka fæl­de­de alt og al­le – og det med eg­ne ta­len­ter på ba­nen og po­li­tisk kor­rek­te Unicef på trøj­en.

Det var her, at de tan­ker, som Jo­han Cruyff i 90’ er­ne im­ple­men­te­re­de i klub­ben med sit ’ Dream Team’, for al­vor sprang i blomst, og selv­føl­ge­lig med ’ Pep’ som tak­ti­ke­ren bag. Han var den spil­len­de hjer­ne på 90’ er- hol­det, og de sen­mo­der­ne tan­ker om to­tal­fod­bol­den, som Cruyff po­de­de i ho­ve­d­et på Gu­ar­di­o­la som spil­ler, per­fek­tio­ne­re­de han som træ­ner man­ge år se­ne­re.

At FC Bar­ce­lo­na nu har fi re po­int ned til ri­va­ler­ne, vid­ner om, at FC Bar­ce­lo­na som hold og pri­mært Lio­nel Mes­si som om­drej­nings­punkt igen har fun­det har­moni­en.

Det er et brutalt sce­neskift e i den po­si­ti­ve ret­ning for blau­gra­nas fans, der sid­ste sæ­son så Lio­nel Mes­si gen­nem­gå sin dår­lig­ste – dår­lig med for­be­hold – sæ­son si­den 2008/ 09 med ’ søl­le’ 41 mål i 44 kam­pe. Lio­nel Mes­si i di­rek­te du­el mod Re­al Madrids Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.