ZAFORMEN

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 29. MARTS 2015

Husk, at an­dre fodboldlegender som Thier­ry Hen­ry, Raul og Alan Shea­rer al­drig kryd­se­de 40 måls­mær­ket på én sæ­son i he­le de­res kar­ri­e­re, men Lio­nel Mes­si blev sid­ste fod­bold- år off er for eg­ne van­vit­tigt hø­je præ­sta­tio­ner.

Bæn­ke og øre­in­fek­tion

Og han be­døm­mes nå­des­løst og uden om­tan­ke for, at den nu 27- åri­ge off en­siv­spil­ler var mart­ret af ska­der ad fl ere om­gan­ge. In­de­væ­ren­de sæ­son har ind­led­nings­vist li­ge­le­des set ham ram­me un­der bar­ren, og eft er­å­rets ne­ga­ti­ve pres­seskri­ve­ri­er kul­mi­ne­re­de i be­gyn­del­sen af det nye år, da ch­eft ræ­ner Lu­is En­rique plan­te­de Lio­nel Mes­si på bæn­ken ude mod Re­al So­cie­dad.

FC Bar­ce­lo­na tab­te kam­pen til David Moy­es’ trop­per, og selv om En­rique for­kla­re­de sig med, at han blot af ren snus­for­nuft hav­de øn­sket at skå­ne klub­bens ar­gen­tin­ske es net­op til­ba­ge­vendt fra fe­rie. Da Lio­nel Mes­si ude­blev fra den ef­ter­føl­gen­de træ­ning med en und­skyld­ning om en øre­in­fek­tion, brød spe­ku­la­tio­ner­ne om bal­la­de på de in­dre linjer ud i lys lue.

Bar­ce­lo­nas pres­se­af­de­ling for­søg­te sig med da­ma­ge con­trol og om­for­kla­re­de øre­in­fek­tio­nen til et ma­veon­de, hvil­ket gjor­de ondt vær­re. An­fø­rer Xavi hav­de blot tre da­ge for­in­den i et in­ter­view in­drøm­met, at ’ ma­veon­de’ er Bar­ce­lo­nas stan­dar­dund­skyld­ning og au­to­mat­pi­lots­ma­nøv­re udi bort­for­kla­rin­ger.

Træ­ner­sæ­det un­der Lu­is En­rique gik fra lunt til hedt som en som­mer­dag i Extrema­du­ra, og eft er ne­der­la­get i San Se­ba­sti­an til Re­al So­cie­dad fulg­te syv da­ge, der tru­e­de med at spræn­ge Bar­ce­lo­na in­de­fra. hav­de haft et skæn­de­ri el­ler to med den ar­gen­tin­ske stjer­ne.

Iføl­ge lo­kalt tv skul­le Lio­nel Mes­si ha­ve kræ­vet En­riques af­gang, de spe­ku­la­tio­ner eks­plo­de­re­de på et blan­dings­brænd­stof af spe­ku­la­tio­ner mi­k­set op af det fak­tum, at ar­gen­ti­ne­ren nu fulg­te Chel­seas of­fi ci­el­le pro­fi l på Twit­ter og det åb­ne trans­fer­vin­du­es ryg­te­møl­le, der ma­le­de over­skrift er om et fo­re­stå­en­de mil­li­ards­kift e til Lon­don­klub­ben.

Og den in­ter­ne strid ko­ste­de ho­ve­d­er. Sport­s­di­rek­tør og klu­bi­kon An­do­ni Zu­bizar­re­ta blev fy­ret som kon­se­kvens af skuff en­de re­sul­ta­ter og for at ha­ve ind­gå­et kon­trak­ter med min­dre­åri­ge, der ik­ke var gam­le nok til, at Bar­ce­lo­na måt­te til­by­de dem et pro­fes­sio­nelt an­sæt­tel­ses­for­hold. En ulov­lig ma­nøv­re, der fi k det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund FI­FA til at idøm­me Bar­ce­lo­na en ka­ran­tæ­ne­straf og ude­luk­kel­se fra ind­køb af nye spil­le­re. Zu­bizar­re­tas as­si­stent, Car­les Puy­ol, valg­te at føl­ge ham med en op­si­gel­se med sig­nal­vær­di så kraft ig som Puy­ols tyk­ke Ja­son- lok­ker. Den Re­al Madrid- ven­li­ge avis Marca ud­lag­de dog tek­sten, som at fy­rin­ger­ne var et so­noff er til Mes­si i en an­spændt tid.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.