ZAFORMEN Mes­si om li­vet som ver­dens­stjer­ne ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 29. MARTS 2015

FORT­SAT FRA SI­DE 8- 9 Da Lio­nel Mes­si så til­med be­gynd­te at føl­ge stin­ken­de ri­ge Chel­sea FC på In­stra­gram blev en for­ment­lig li­ge­gyl­dig hand­ling på de so­ci­a­le me­di­er ud­lagt som en di­gi­tal krig­ser­klæ­ring al den stund, ar­gen­ti­ne­ren ik­ke vil­le ta­le om si­tu­a­tio­nen i Bar­ce­lo­na til pres­sen. Ver­balt tavs om Bar­ce­lo­na, ak­tiv på de di­gi­ta­le plat­for­me i no­get, der tværs over Bi­scay­en blev tol­ket som fl irt med Chel­sea og José Mourin­ho uag­tet portu­gi­se­rens in­dæd­te af­sky over for alt, der har kom­mer fra FC Bar­ce­lo­na.

Pres­sens gis­nin­ger om, hvil­ken træ­ner Bar­ce­lo­na vil­le kun­ne hen­te ind, der ik­ke blot vil­le sik­re sport­s­lig suc­ces, men og­så for­må at fast­hol­de Lio­nel Mes­si i hav­ne­by­en, har ik­ke væ­ret rar læs­ning for Lu­is En­rique. Med me­re end 350 kam­pe sam­let for Re­al Madrid og FC Bar­ce­lo­na ken­der han selv­føl­ge­lig alt til ga­met i et land, hvor pres­sen går no­get me­re hånd i hånd med de klub­ber­nes le­del­ser, end til­fæl­det er un­der dan­ske him­mel­strøg.

Kan af­gø­re præ­si­dentvalg

Klub­præ­si­dent Bar­to­meu gik til ci­tat og lo­ve­de fred og in­gen fa­re i om­klæd­nings­rum­met, men i et ha­s­ar­de­ret for­søg på at spin­ne de ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er i en helt ny ret­ning prok­la­me­re­de han klub­præ­si­dentvalg til som­mer. Un­der­for­stå­et, in­gen ken­der for nu­væ­ren­de sin frem­tid i klub­ben, men Bar­to­meu gjor­de det med val­ger­klæ­rin­gen ty­de­ligt, at han ger­ne sæt­ter sin po­si­tion i klub­ben på spil, hvis det kan hol­de Lio­nel Mes­si i Bar­ce­lo­na.

» For at imø­de­gå det pres, som klub­ben er un­der, har vi be­slut­tet at afh ol­de præ­si­dentvalg ef­ter sæ­so­nen. Det er et pres, som klub­ben li­der un­der, og in­gen er tjent med. «

I en tid hvor Bar­ce­lo­na an­gri­bes på en an­den smertefuld front, nem­lig de eu­ro- tun­ge bånd til ør­ken­sta­ten Qa­tar, der ser stort på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, tog Lio­nel Mes­si og co. tre vir­ke­lig sto­re po­int ved ud­gan­gen af den skæb­nesvan­gre uge i ja­nu­ar.

» Det kræ­ver en sejr at und­gå den bøl­ge, der tår­ner sig op for­an os, « prok­la­me­re­de Lu­is En­rique op til den eft er­føl­gen­de kamp.

Og den fi k han. Til­med mod kon­kur­ren­ter­ne At­le­ti­co Madrid, og game on i mester­skabs­kam­pen for Bar­ce­lo­na og fuld blus på fred­spi­ben.

Ads­purgt om magt­for­hol­det i den sport­s­li­ge sek­tor sva­re­de Ney­mar, at præ­si­den­ten be­stem­mer alt i klub­ben, og at Mes­si og En­rique blot er an­sat­te. Javi­er Ma­s­che­ra­no er Mes­sis bed­ste ven i trup­pen, og lands­man­den trak i pla­de og brynje og mød­te med bi­ster mi­ne pres­sen eft er sej­ren over At­le­ti­co Madrid.

» Jeg har ik­ke stu­de­ret jour­na­li­stik, så jeg ved ik­ke, hvil­ken vir­ke­lig­hed I ar­bej­der med, « sva­re­de han sar­ka­stisk.

De eft er­føl­gen­de fem kam­pe vandt FC Bar­ce­lo­na an­ført af en re­vi­ta­li­se­ret Mes­si med sam­let 23- 4 - alt­så me­re end fi re mål i snit.

Og i kam­pen mod Re­al Madrid fi k fod­bold­pu­bli­kum­met så det en­de­gyl­di­ge be­vis på, at der igen er ro på om­kring Lio­nel Mes­si.

Han krid­te­de taktisk og di­sci­pli­ne­ret kan­ter mod de hvid­blu­se­de og med si­ne vin­kel­ret­te løb split­te­de han Re­al Madrid­for­sva­ret, så det gav åb­nin­ger til hold­kam­me­ra­ter­ne og lag­de op til hjem­me­hol­dets fø­rings­mål.

Hi­sto­risk du­el

I den an­den en­de af ba­nen var Cri­sti­a­no Ro­nal­do fra­væ­ren­de, ind­til han stod for ud­lig­nin­gen og i kam­pens slut­fa­se, hvor gæ­ster­ne jag­te­de vær­ter­nes 2- 1- fø­ring, li­ve­de han op, hvil­ket gav ham eft er­føl­gen­de kre­dit i den ved­va­ren­de sam­men­lig­ning mel­lem ham og Mes­si.

De er ik­ke kun front­fi gu­rer­ne i ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid på ba­nen, men er det og­så som kom­merci­el­le ak­ti­ver og fod­bol­dens ge­ne­rel­le sø­gen eft er at skub­be græn­ser­ne for det mu­li­ge på og uden­for ba­nen end­nu læn­ge­re ud.

Den du­el skal værds­æt­tes, for­di det er van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at fod­bol­den i nær frem­tid vil få en til­sva­ren­de ek­strem og tæt kon­kur­ren­ce mel­lem to så be­ga­ve­de fod­bold­spil­le­re, der beg­ge med ret­te kan hæv­de at væ­re gå­et for­bi Die­go Ma­ra­do­na og Pelé plus det øv­ri­ge kabinet af tid­li­ge­re ver­dens­stjer­ner. Li­ge nu står Mes­sis ak­tier i den hø­je­ste kurs af de to, og det løft er nok og­så hu­mø­ret i gin­klub­ben. Det er som om, folk øn­sker at be­skyl­de mig for alt mu­ligt. Hvis der op­står et pro­blem, så bli­ver jeg til­skre­vet en rol­le, selv om jeg in­tet har med det at gø­re. Det er der­for, jeg fo­ku­se­rer på at gø­re det, som jeg ved no­get om: At spil­le fod­bold. Jeg er me­get var­som med at ud­ta­le mig off ent­ligt, da al­le for­sø­ger at dre­je mi­ne ord. Det er med fod­bold som med et ur­værk. Ele­gan­ce og stil er in­tet uden fo­kus og præ­ci­sion. Jeg el­sker det som et barn på ga­den, der le­ger med en bold. Når den dag kom­mer, hvor jeg ik­ke ny­der fod­bold læn­ge­re, så stop­per jeg om­gå­en­de. Det har al­tid væ­ret min am­bi­tion kun at spil­le for Bar­ce­lo­na og bli­ve her he­le min kar­ri­e­re. Men man ved jo ik­ke, hvad der kan ske i frem­ti­den. Det, jeg kan si­ge, er, at hvis jeg kan be­stem­me, så bli­ver jeg her al­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.