Regn med ka­os

BT - - SPORTEN -

REGN­VEJR KAN HER til mor­gen dansk tid om­dan­ne Ma­lay­si­as Grand Prix til en livs­far­lig far­ce. Regn sidst på ef­ter­mid­da­gen hø­rer på den­ne års­tid til dags­pro­gram­met i Ku­a­la Lum­pur og om­egn. Det blev un­der­stre­get i går, da kva­li­fi ka­tio­nen måt­te afb ry­des på grund at regn.

Og jeg ta­ler ik­ke om regn­vejr som vi ken­der det i Dan­mark. Om­kring Se­pang- ba­nen hand­ler det om monsun- va­ri­an­ten. Jeg ta­ler om regn­mæng­der, der dan­ner små fl oder på tværs af ba­nen, Jeg ta­ler om regn­vejr, der kan skyl­le bi­ler­ne af ba­nen. DET ER SLEMT nok, når kørere og bi­ler er klædt på til for­hol­de­ne. Mo­der­ne For­mel 1- regn­vej­rs­dæk kan med de­res avan­ce­re­de, dy­be møn­stre ’ ab­sor­be­re’ op til 60 li­ter vand i se­kun­det. Det bur­de – med en kø­re­stil der er til­pas­set for­hol­de­ne – væ­re nok til at kæm­pe sig igen­nem de fl este ud­ga­ver af mon- sun­regn. Hvis dæk­ke­ne alt­så er be­hø­rigt ud­vik­let.

Og det er her, vi har pro­ble­met: Regn­vej­rs­dæk kan i sa­gens na­tur kun ud­vik­les på en våd ba­ne. Med fl ere og fl ere be­græns­nin­ger om­kring an­tal­let af test­da­ge ( i år er der fi re i lø­bet af sæ­so­nen), har Pi­rel­li, der le­ve­rer dæk til he­le fel­tet, me­get be­græn­se­de mu­lig­he­der for at ar­bej­de med si­ne regn­vej­rs­dæk.

Pi­rel­li har gang på gang eft er­lyst de­ci­de­re­de regn­vej­r­stest – en­ten ’ na­tur­li­ge’ el­ler ved hjælp af sprink­le­ran­læg. Men hver­ken hol­de­ne el­ler mo­tor­sport­s­for­bun­det, FIA, har væ­ret lyd­hø­re, og der har ik­ke væ­ret te­stet på våd ba­ne op til den­ne sæ­son. Der­for kan For­mel 1- kø­rer­ne i Ma­lay­sia kom­me ud i ek­stremt svæ­re for­hold – på dæk der ik­ke er ud­vik­let op­ti­malt. DET ER I mi­ne øj­ne en skan­da­le. For min­dre end seks må­ne­der si­den kør­te Ju­les Bi­an­chi galt i det regn­vå­de ja­pan­ske grand­prix i Su- zuka. Fransk­man­den lig­ger sta­dig i ko­ma med svæ­re hjer­neska­der. FIA ned­sat­te om­gå­en­de en eks­pert­grup­pe til at un­der­sø­ge den vær­ste For­mel 1- ulyk­ke i me­re end 20 år. Eks­per­ter­nes ar­bej­de re­sul­te­re­de i en rap­port på 396 si­der, og den pri­mæ­re kon­klu­sion er, at Bi­an­chi kør­te for hur­tigt i den til­ta­gen­de regn.

Men eks­pert­grup­pen kom og­så med en hen­stil­ling om, at ’ dæk­le­ve­ran­dø­ren får en pas­sen­de mu­lig­hed for at te­ste regn­vej­rs­dæk op til hver sæ­son.’

Sam­ti­dig hen­stil­ler man til, at For­mel 1- ka­len­de­ren bli­ver æn­dret, så man om mu­ligt und­går løb i ’ regn­ti­den’. MAN SKAL IK­KE ha­ve væ­ret ret man­ge da­ge i Ma­lay­sia for at vi­de, at reg­nen kom­mer sidst på eft er­mid­da­gen. Da det før­ste grand­prix i lan­det blev kørt i 1999, be­gynd­te man der­for klok­ken 14.00 – et godt tids­punkt i for­hold til reg­nen, der som re­gel først kom eft er det ter­ne­de fl ag.

I 2005 ryk­ke­de man star­ten til klok­ken 15.00, og de se­ne­ste år er Ma­lay­si­as Grand Prix be­gyndt klok­ken 16.00. Of­fi ci­elt hand­le­de det æn­dre­de start­tids­punkt om, at det pas­se­de bå­de de lo­ka­le til­sku­e­re og de eu­ro­pæ­i­ske TV- se­e­re bed­re. Men jeg kan ik­ke fri­gø­re mig fra tan­ken om, at ud­sig­ten til

Fer­ra­ris Se­ba­sti­an Vet­tel på vej i pit, da mons­un­reg­nen i går af­brød kva­li­fi­ka­tio­nen til Ma­lay­si­as Grand Prix på Se­pang- ba­nen. De regn­vå­de for­hold gør det far­ligt at kø­re lø­bet, me­ner Pe­ter Ny­gaard, BTs For­mel 1- kor­re­spon­dent, der hen­vi­ser til de mang­len­de regn­vej­r­stest af Pi­rel­li- dæk­ke­ne og Ju­les Bi­an­chis ulyk­ke i regn­vej­rslø­bet på Suzuka- ba­nen i Ja­pan. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.