McLa­ren fl op­per igen

BT - - SPORTEN - MCVÆRK Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen be­hø­ver ik­ke skam­me sig over sin sid­ste­plads i kva­li­fi ka­tio­nen før Au­stra­li­ens Grand Prix for to uger si­den.

For når Ma­lay­si­as Grand Prix kø­res i dag, vil hans afl øser, Fer­nan­do Alonso, star­te fra næst­sid­ste ræk­ke sam­men med team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Kun en dis­pen­sa­tion fra løbs­le­del­sen, der gav Marus­sia- kø­rer­ne, Ro­ber­to Mer­hi og Will Ste­vens, til­la­del­se til at stil­le op, selv om in­gen af dem nå­e­de in­den for den på­kræ­ve­de tids­græn­se i for­hold til den hur­tig­ste tid, hin­drer McLa­ren i at age­re ag­ter­lan­ter­ne.

Trods den slø­je ind­sats i kva­li­fi ka­tio­nen, der i øv­rigt blev afb rudt af vold­som mons­un­regn, var Alonso glad for at væ­re til­ba­ge i en For­mel 1- ra­cer eft er sit uheld i fe­bru­ar.

» Selv om det ik­ke ser så­dan ud set ude­fra, er det her en god we­e­kend for mig, « si­ger Alonso til For­mel 1’ s hjem­mesi­de.

Po­int er ik­ke no­get, spa­ni­e­ren tæn­ker på.

» Vi har ik­ke no­get klart mål, og der­fra hvor vi star­ter, er det uvir­ke­ligt at tæn­ke på po­int, « på­pe­ger Fer­nan­do Alonso.

Ha­milt­on for­re­st

I den mod­sat­te en­de af start­grid­den ind­ta­ger den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, Lewis Ha­milt­on, li­ge­som ved Au­stra­li­ens Grand Prix, som han vandt for­an Mer­ce­desteam­kam­me­rat Ni­co Ros­berg, igen po­le po­si­tion for­an Fer­ra­ris Se­ba­sti­an Vet­tel med Ros­berg som num­mer tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.