Helt knust

Fa­de­ren til an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz, som fl øj sig selv og 149 an­dre i dø­den, er i dyb sorg over sin søns hand­lin­ger

BT - - NYHEDER - Maria Ru­nøe Møller mil­le@ bt. dk

FLY­TRA­GE­DIE

Han er ble­vet midt­punkt i en tra­ge­die, han ik­ke øn­ske­de at væ­re en del af. Den cho­ke­re­de far til den 27- åri­ge An­dreas Lu­bitz, som eft er si­gen­de stod bag tirs­da­gens fl ysty rt i de fran­ske al­per, er i dyb sorg over sin søns gru­som­me hand­lin­ger.

» Jeg er fuld­stæn­dig knust, « skal han iføl­ge The Te­le­graph ha­ve sagt.

Ger­manwings- ru­tef ly­et mel­lem Bar­ce­lo­na og Düs­sel- dorf styr­te­de i tirs­dags ned i de syd­fran­ske al­per og al­le 150 om­bord­væ­ren­de om­kom. Eft er­forsk­nin­gen vi­ste se­ne­re, at fl yets an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz for­ment­lig med vil­je hav­de sty­ret fl yet mod jor­den.

Hår­de uger

For­æl­dre­ne til død­spi­lo­ten be­fi nder sig i den fran­ske by Prads- Hau­te- Bléo­ne, som lig­ger nær ulyk­kes­ste­det for fl ystyr­tet.

Her har by­ens borg­me­ster Ber­nard Bar­to­li­ni talt med fa­de­ren til an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz, da de sam­men be­søg­te ulyk­kes­ste­det og delt­og i en min­de­ce­re­mo­ni for of­re­ne, hvor man­ge på­rø- ren­de til fl ystyr­tets 150 of­re var duk­ket op.

Ber­nard Bar­to­li­ni for­kla­rer, hvor­dan død­spi­lo­tens far her gav ud­tryk for, hvor ufat­te­lig hård den se­ne­ste uge har væ­ret.

Hans liv er søn­der­knust

» Han bæ­rer væg­ten for he­le dra­ma­et på si­ne skul­dre. Han er en mand, hvis liv er søn­der­knust, « for­tæl­ler Ber­nard Bar­to­li­ni om Lu­bitz’ far og fort­sæt­ter:

» Hans liv lig­ger i ru­i­ner. Jeg har stor respekt for den­ne mand, som er midt i en tra­ge­die, han ik­ke selv har op­søgt. Han er split­tet imel­lem ta­bet af sin søn og den­nes fryg­te­li­ge hand­lin­ger. « Med til min­de- ce­re­mo­ni­en var og­så for­æl­dre­ne til den 37- åri­ge ame­ri­kan­ske tøj­de­sig­ner Ro­bert Oli­ver Cal­vo, som var en af de 144 pas­sa­ge­rer på det nedstyr­te­de fl y. Her gav Ro­bert Tan­sill Oli­ver, fa­de­ren til den om­kom­ne tøj­de­sig­ner, ud­tryk for sam­me med­fø­lel­se:

» Jeg fø­ler in­gen vre­de. Jeg er vir­ke­lig ked af det på veg­ne af den un­ge pi­lots for­æl­dre. Jeg kan slet ik­ke fo­re­stil­le mig, hvad de går igen­nem li­ge nu, « sag­de den 73- åri­ge Ro­bert Tan­sill Oli­ver, som ik­ke vil gi­ve én en­kelt per­son an­sva­ret for den tragi­ske hæn­del­se.

Selv har for­æl­dre­ne til An­dreas Lu­bitz ik­ke talt off ent­ligt si­den tirs­dag, hvor fl ystyr­tet fandt sted.

Ber­nard Bar­to­li­ni, borg­me­ster i den fran­ske al­pe­by Prads- Hau­te- Bleo­ne ( t. h.) har talt med død­spi­lo­ten An­dreas Lu­bitz’ far, som er i dyb sorg over søn­nens hand­lin­ger. Her ses borg­meste­ren i sel­skab med den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de ( i mid­ten). Til ven­stre er det borg­meste­ren i Le Ver­net Fran­cois Ba­lique. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.