FAK­TA OM FLYSTYR­TET

BT - - NYHEDER -

- Klok­ken

var 10.01 tirs­dag d. 24 marts, da Ger­manwings’ Flight 4U9525 let­te­de fra Bar­ce­lo­na med kurs mod Düs­sel­dorf. For­u­den an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz skul­le 144 pas­sa­ge­rer og fem be­sæt­nings­med­lem­mer til­brin­ge godt 1400 ki­lo­me­ter i luft en, in­den air­bus- 320- fl yet eft er pla­nen skul­le sæt­te hju­le­ne på jor­den i Düs­sel­dorf.

nå­e­de fl yet sin plan­lag­te fl yve­høj­de på godt 38.000 fod. ( 11,5 km.). Her over­lod kap­ta­jn Pa­tri­ck Sond­hei­mer sty rin­gen til An­dreas Lu­bitz og for­lod eft er­føl­gen­de co­ck­pit­tet for at gå på toilet­tet. Fly­dø­ren luk­ke­de og lå­ste au­to­ma­tisk, og her­eft er for­blev den 27- åri­ge an­den­pi­lot ale­ne i co­ck­pit­tet.

æn­dre­de her­eft er fl yve­høj­den ma­nu­elt fra 11,5 ki­lo­me­ter til 29 me­ter, vi­ser da­ta fra trans­pon­de­ren på pas­sa­ger­fl yet iføl­ge Fligh­tRa­dar24. Ni se­kun­der eft er var den 70 ton tun­ge ma­ski­ne ik­ke læn­ge­re på vej mod Düs­sel­dorf. I ste­det var kur­sen ret­tet mod jor­den med nor­mal fl yve­ha­stig­hed på om­kring 700- 800 ki­lo­me­ter i ti­men. Der­med kom fl yet 15 me­ter tæt­te­re på jor­den for hvert se­kund.

for­søg­te iføl­ge fl ere ty ske me­di­er, her­un­der Bild, at ham­re en øk­se mod dø­ren i co­ck­pit­tet for at til­tvin­ge sig ad­gang, mens han råb­te til An­dreas Lu­bitz, at han skul­le åb­ne dø­ren.

- Kl. 10: 27

- An­dreas Lu­bitz

- Kap­ta­j­nen

- Da air­bus- A320- fl yet

var nå­et ned i en høj­de på 2.072 me­ter over de syd­fran­ske al­per, ske­te den sid­ste re­gi­stre­ring af fl ight 4U9525. Der­eft er for­svandt fl yet fra al­le ra­da­rer.

- Ot­te mi­nut­ter

eft er, An­dreas Lu­bitz æn­dre­de den plan­lag­te fl yve­høj­de, ram­te air­bus- ma­ski­nen ind i et bjerg mel­lem Bar­ce­lon­net­te og Prads- Hau­te- Bléo­ne i de fran­ske al­per i ca. 1.500 me­ters høj­de. Al­le 150 om­bord­væ­ren­de blev dræbt på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.