Vi mang­ler vac­ci­ne- svar

BT - - DEBAT - VAC­CI­NE Ramt af vac­ci­ne- bi­virk­nin­ger

Mia Ze­erow

Sæt dig ned og læn dig godt til­ba­ge. For nu skal du hø­re en hi­sto­rie fra det vir­ke­li­ge liv. En hi­sto­rie, som vil ryk­ke ved din op­fat­tel­se af vo­res vel­færds­sy­stem.

Ret­te­re sagt vil det ryk­ke ved din op­fat­tel­se af Sund­heds­sty­rel­sens ar­bej­de - el­ler må­ske nær­me­re man­gel på sam­me. I kølvan­det på tors­da­gens dokumentar på TV2 om ” De Vac­ci­ne­re­de Pi­ger – Sy­ge og Svig­te­de” bli­ver det syn­lig­gjort, hvor­le­des Sund­heds­sty­rel­sen ak­tivt væl­ger at til­si­de­sæt­te loven.

En til­si­de­sæt­tel­se, som vi bor­ge­re be­stemt ik­ke kan væ­re til­fred­se med, da det sam­ti­dig er en over­træ­del­se af vo­res de­mo­kra­ti­ske grun­di­de­a­ler.

Da do­ku­men­ta­ren er ud­ar­bej­det i sam­ar­bej­de med læ­ger fra Syn­kope­cen­tret på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal, sø­ges der på den bag­grund ak­tind­sigt i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem læ­ger­ne på Fre­de­riks­berg og Sund­heds­sty­rel­sen. Men TV2 får den ik­ke. Fi­re vig­ti­ge do­ku­men­ter ude­la­des. Hvor­dan kan det væ­re rig­tigt? Hvor­dan kan vi som sam­funds­bor­ge­re væ­re sik­re på, at Sund­heds­sty­rel­sen re­elt va­re­ta­ger vo­res in­ter­es­ser og vo­res sund­hed?

Det vil man­ge bi­virk­nings­ram­te pi­ger ger­ne ha­ve svar på der­u­de – svar som de ik­ke kan få.

Vi kan som plig­top­fyl­den­de bor­ge­re i et de­mo­kra­tisk sam­fund ik­ke væ­re til­fred­se med, at der ak­tivt udø­ves cen­sur fra eks­pert­sy­ste­mets si­de, når vig­ti­ge in­for­ma­tio­ner skal vi­de­re­gi­ves til an­dre in­stan­ser.

Nok skal vi sto­le på, at de va­re­ta­ger vo­res in­ter­es­ser i over­ens­stem­mel­se med vo­res for­vent­nin­ger – men vi bli­ver nødt til at ta­ge sa­gen i egen hånd, da vo­res in­ter­es­ser kun vil bli­ve be­hand­let, hvis der er øko­no­mi­ske fordele ved det.

Desvær­re for dig bli­ver det ik­ke den sid­ste hi­sto­rie, da det ik­ke er en en­kelt­stå­en­de sag.

Fle­re pi­ger er ble­vet sy­ge ef­ter at ha­ve få­et HPV- vac­ci­ne

Fo­to: Fred Tan­ne­au

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.