Ja, ima­mer er vig­ti­ge rå­d­gi­ve­re

BT - - DEBAT - SHERIN KHANKAN

Re­li­gions­so­cio­log, for­fat­ter og le­der af Exitcirk­len

god idé at la­de ima­mer spil­le en rol­le i af­ra­di­ka­li­se­ring af un­ge, der for ek­sem­pel får sym­pa­ti med Is­la­misk Stat. Ima­mer kan ska­be den nød­ven­di­ge for­stå­el­se for, hvor­dan re­li­gio­nen spil­ler en rol­le i de­res liv. Men det gør og­så ima­mer­ne til en au­to­ri­tet, så det er vig­tigt, at de står for en me­re mo­der­ni­stisk og spi­ri­tu­el til­gang til is­lam og ik­ke har en ud­præ­get is­la­mi­stisk til­gang til for­tolk­nin­gen af Kor­a­nen.

DET ER EN

tæn­ker på ima­mer, tæn­ker de kun på or­to­dok­se ima­mer. Men der er alt­så en ny ge­ne­ra­tion på vej af ima­mer, som gør op med den dog­ma­ti­ske til­gang til is­lam, og som først og frem­mest ser ima­men som en sjæ­le­sør­ger. For en imam er ik­ke ba­re én, der står i mo­ske­en hver fre­dag og hol­der præ­di­ken. Det er og­så en om­sorgs­per­son og en rå­d­gi­ver. Den rol­le har de ek­si­ste­ren­de fængselsi­ma­mer f. eks. suc­ces med. De kan nå ind til un­ge men­ne­sker og over­sæt­te det re­li­gi­øse sprog på en må­de, PET ik­ke nød­ven­dig­vis kan.

NÅR DANSK FOL­KE­PAR­TI

at for­stå, at nog­le re­li­gi­øse un­ge får sym­pa­ti med IS. Ima­mer har dog en for­stå­el­se af, at den kan bun­de i en so­li­da­ri­tet med mus­li­mer, der ræk­ker ud over de dan­ske græn­ser. Det er i ud­gangs­punk­tet et sym­pa­tisk træk. Men at nog­le en­der med at sym­pa­ti­se­re med IS, er ka­ta­stro­falt. Her kan ima­mer hjæl­pe med at nu­an­ce­re bil­le­det for de un­ge, der bli­ver dre­vet af pro­pa­gan­davi­deo­er for IS på net­tet, ved at for­kla­re dem, at det ik­ke er en hel­te­o­r­ga­ni­sa­tion. Ima­mer kan på den må­de af­vær­ge, at nog­le un­ge ta­ger til Sy­ri­en for at kæm­pe for IS.

DET ER SVÆRT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.