Nej, brug Anders And i ste­det

BT - - DEBAT - SØ­REN ES­PER­SEN

Næst­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti

PRO­BLE­MET MED RA­DI­KA­LI­SE­RE­DE

un­ge ud­sprin­ger af re­li­gion. Der­for skal vi ik­ke gi­ve dem me­re re­li­gion ved at ind­dra­ge ima­mer. Vi må i ste­det ta­ge Kor­a­nen fra dem. For hvis sel­ve ud­gangs­punk­tet for de un­ge men­ne­skers ra­di­ka­li­se­ring er Kor­a­nen, så skal man selv­føl­ge­lig ta­ge den fra dem. Me­re re­li­gion hjæl­per ik­ke – det gør det vær­re. Da jeg var ung, var der man­ge un­ge men­ne­sker, der blev hjer­ne­va­sket og ra­di­ka­li­se­ret af den krist­ne kul­ter. Når for­æl­dre­ne kid­nap­pe­de dem til­ba­ge, så at si­ge, var det før­ste, de pro­fes­sio­nel­le be­hand­le­re gjor­de, at ta­ge Bi­be­len fra dem og gi­ve dem nog­le Anders And- bla­de. For det var Bi­be­len, al­le de­res pro­ble­mer bun­de­de i. På den må­de kom de til­ba­ge til hver­da­gen.

pro­ble­met ik­ke Bi­be­len, men Kor­a­nen. For jeg har ik­ke hørt om no­gen præ­ster, som for ek­sem­pel ra­di­ka­li­se­rer un­ge fan­ger, så de be­går ter­r­or­hand­lin­ger. Nog­le me­ner, at man kan be­hand­le ra­di­ka­li­se­re­de un­ge i de dan­ske fængs­ler

I DAG ER

med me­re imam og me­re kor­an. Det er jeg lodret mod­stan­der af. De skal ha­ve me­re se­ku­la­ri­se­ring, så de kan kom­me til­ba­ge til vir­ke­lig­he­den, hvor vi an­dre op­hol­der os.

en hjer­ne­va­sk­ning i de­res ho­ve­d­er, og så skal der en de­bri­e­fi ng til. Det kan væ­re hårdt og ubarm­hjer­tigt – li­ge­som at ta­ge stof­fer fra en narko­man. Det er en kold tyr­ker, og det er ik­ke al­tid rart, men så­dan må det væ­re. Løs­nin­gen bli­ver al­drig me­re re­li­gion, me­re imam el­ler me­re kor­an. Løs­nin­gen er det mod­sat­te.

DER ER SKET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.