Råd­ne rol­lemo­del­ler

ME­NER

BT - - DEBAT -

Næp­pe man­ge er i tvivl om, at den fo­re­stå­en­de valg­kamp kan bli­ve over­or­dent­lig hård i re­to­rik­ken. Der kom­mer helt sik­kert og­så slag un­der bæl­te­ste­det. Godt nok fø­rer blå blok so­lidt og kon­stant i me­nings­må­lin­ger­ne, men man­den i spid­sen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, slæ­ber på en bund­s­kra­ber af et ima­ge i væl­ger­nes øj­ne. IK­KE AT HEL­LE Thor­ning på no­gen må­de kan gå på van­det, men hun har klart di­stan­ce­ret Lars Løk­ke som væl­ger­nes fo­re­truk­ne stats­mi­ni­ster­kan­di­dat. Og net­op Lars Løk­ke Ras­mus­sens per­son er af de po­li­ti­ske mod­stan­de­re iden­ti­fi ce­ret som et af blå bloks mest sår­ba­re punk­ter. Det skal ud­nyt­tes, og det bli­ver det. SOM MAN KAN læ­se i da­gens BT, er den hur­tigt vok­sen­de hjem­mesi­de ’ Blå blok in­de­fra’, der hu­se­rer på Fa­ce­book, ble­vet ge­val­digt po­pu­lær blandt so­ci­al­de­mo­kra­ter. ’ Blå blok in­de­fra’ har spe­ci­a­li­se­ret sig i at hæn­ge Lars Løk­ke ud for druk og bom­bar­de­re Ven­stre med dag­li­ge sar­ka­sti­ske indslag. Kort sagt en mud­der­ma­ski­ne, der gi­ver et praj om ni­veau­et i den kom­men­de valg­kamp. PRO­BLE­MET ER IK­KE hver­ken sar­kas­men el­ler per­so­nan­gre­be­ne i sig selv, men at fol­ke­ne bag ’ Blå blok in­de­fra’, der i pa­ren­tes be­mær­ket er yderst pro­fes­sio­nelt ud­ført med gra­fi kker og tv- klip, er ano­ny­me. Der­med ik­ke sagt, at det nød­ven­dig­vis er so­ci­al­de­mo­kra­ter, der står bag, men det er nog­le, der kæm­per en krig for par­ti­et. På et us­selt plan. Det­te er blot det mest grel­le ek­sem­pel. An­dre med mod­sat po­li­tisk for­tegn kun­ne næv­nes. PO­IN­TEN ER, AT den­ne ty­pe valg- smæ­de­ri på in­gen må­de bi­dra­ger til en kva­li­fi ce­ret po­li­tisk de­bat. Det er der­i­mod råd­ne rol­lemo­del­ler for en i for­vej­en ano­nym, an­svars­løs og mob­be­ag­tig kul­tur på de so­ci­a­le me­di­er.

Me­re si­de 12, 13 og 14

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.