RA­DI­KA­LE LYT­TER TIL ØKO­NO­MER­NE ’’

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen præ­sen­te­re­de sit så­kald­te kon­ver­genspro­gram i fre­dags. Det er en plan for, hvor­dan man sik­rer øko­no­misk hold­bar­hed og hol­der sig in­den for EUs ram­mer. Den var fuld af go­de nyhe­der: Frem­gang i dansk øko­no­mi, stig­ning i den pri­va­te be­skæf­ti­gel­se og ud­sigt til stør­re vækst i de kom­men­de år. Der er for­år i øko­no­mi­en og ba­lan­ce frem mod 2020. SER MAN DER­I­MOD helt frem mod 2030, så gem­mer der sig nog­le ube­ha­ge­li­ge op­ga­ver for po­li­ti­ker­ne. Der er dog in­gen, der har lyst til at ta­le om dem end­nu. Bort­set fra den ra­di­ka­le for­mand Mor­ten Øster­gaard.

De Ra­di­ka­le har hi­sto­risk høj tro­vær­dig­hed, når det hand­ler om øko­no­misk hold­bar­hed. Jel­ved og Lyk­ke­toft be­trag­tes med ret­te som hen­hold­vis mor og far til 2010- pla­nen, da den kom. Men de skab­te og­så et kli­ma, hvor man ta­ler om de lan­ge øko­no­mi­ske pla­ner i den dag­li­ge po­li­ti­ske de­bat. Det brand vil Øster­gaard ger­ne over­ta­ge. Der­for er han tid­ligt ude med en dags­or­den om hold­bar­hed i øko­no­mi­en - og­så i 2025 og 2030.

An­dre par­ti­er vil er­klæ­re sig eni­ge i, at man skal sik­re den lang­sig­te­de hold­bar­hed. De vil og­så væ­re pa- ra­te til at gen­nem­fø­re re­for­mer for at sik­re det. Men Øster­gaard er - i mod­sæt­ning til de an­dre - pa­rat til at se på red­ska­ber, som man­ge øko­no­mer an­be­fa­ler, men som de fl este an­dre par­ti­er af­vi­ser blankt af for­skel­li­ge år­sa­ger. Mest kon­tro­ver­si­elt er ide­en om, at man skal øge bo­lig­be­skat­nin­gen for at gi­ve top­skat­te­let­tel­ser.

Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve er gla­de for la­ve­re top­skat, men ta­ger af­stand fra øn­sket om at æn­dre på bo­ligskat­ten. En­heds­li­sten og SF sæt­ter på den an­den si­de hæ­le­ne i over for at sæn­ke skat­ten for de højt­løn­ne­de.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don af­vi­ste på van­lig stil­fær­dig vis det ra­di­ka­le for­slag med or­de­ne: » Jeg sy­nes ik­ke, det er ri­me­ligt at be­de al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ge­re at be­ta­le me­re i bo­ligskat for at bo i hus for at gi­ve skat­te­let­tel­ser til så­dan en som mig, der tje­ner på den pæ­ne si­de af en mil­li­on kro­ner. « Og så til­fø­je­de han, at det er na­tur­ligt, at de to re­ge­rings­par­ti­er har for­skel­li­ge idéer. MAN­GE TOL­KER DET som en R- so­lo­mel­ding, der skal stil­le par­ti­et bed­re frem til det kom­men­de fol­ke­tings­valg, men det er for kort­sig­tet. Der er en me­get lil­le me­nig­hed til det, Øster­gaard præ­di­ker. Dels om, hvor Øster­gaard vil ha­ve De Ra­di­ka­le po- si­tio­ne­ret ved det valg, der kom­mer eft er det kom­men­de - alt­så eft er pla­nen i 2019. Men det hand­ler og­så om at po­si­tio­ne­re sig til den kom­men­de valg­pe­ri­o­de. Uan­set hvem der måt­te vin­de val­get. Vin­der SR, har Øster­gaard vist Thor­ning, at hun ik­ke slip­per uden om re­for­mer. Vin­der de bor­ger­li­ge, har Øster­gaard vist, at han ger­ne vil for­hand­le re­for­mer med dem. DER ER END­DA dem - bå­de hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le - der me­ner, at så­dan en Øster­gaard­mel­ding om top­skat og bo­ligskat gav­ner he­le det fæl­les SR- pro­jekt. Der er en bred er­ken­del­se af, at S ik­ke skal trut­te for me­get i den trom­pet, der spil­ler en me­lo­di om lang­sig­tet hold­bar­hed pga. den he­den­gang­ne 12- mi­nut­ters plan. Der­for gør det ik­ke no­get, at De Ra­di­ka­le er li­ge lov­ligt an­svar­lig på den der ’ det el­sker po­li­ti­ske to­ne­dø­ve øko­no­mer’- må­de. S er til vel­færd, R er til øko­no­misk an­svar­lig­hed. Ar­bejds­for­de­lin­gen er klar. Men Øster­gaard hel­gar­de­rer og­så sin tip­skupon. Han kan ar­bej­de til beg­ge si­der - så læn­ge for­hand­lin­ger­ne hand­ler om re­for­mer. Det skal dog ik­ke for­veks­les med, at han kan gå i re­ge­ring til beg­ge si­der!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.