Mor­ten Bødskov ( S) me­ner, at mo­de­ra­te ima­mer skal ’ mob­be ra­bi­a­te is­la­mi­ster’ ud af lan­det. Er du enig?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.37 KAN IK­KE KLAN­DRES På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.07 MOB­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.22 ENIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.36 HAR IK­KE ET AN­SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.01

Nej

Za­hraa Al Kaa­bi

Yvon­ne Bei­ck­er

Stella Leon­hards­en

MI­CHA­EL KRAS­NIK

Ja

2.100 stem­mer på bt. dk

NE­GA­TI­VE HAND­LIN­GER Po­li­ti­ke­re og ek­stre­mi­ster er på li­ge fod. De vil kun lø­se pro­ble­mer med ne­ga­ti­ve hand­lin­ger. Mus­li­mer, der op­fø­rer sig or­dent­ligt i Dan­mark, kan da ik­ke klan­dres, når re­ge­rin­gen gang på gang la­der de ra­bi­a­te mus­li­mer slip­pe for ud­vis­ning, når de har be­gå­et for­bry­del­ser. Mob­ning av­ler mob­ning. Vold av­ler vold... Helt ær­ligt, Bødskov! Jeg er helt enig. Reg­ler og lov­giv­ning kan ty­de­lig­vis ik­ke æn­dre ret me­get, men er det over­ho­ve­det mu­ligt at få mo­de­ra­te mus­li­mer på bar­ri­ka­der­ne?

Hen­rik Mfi nan­ga Lund

Har vi et­ni­ske dan­ske­re et an­svar for at læg­ge pres på ro­ck­e­re, pæ­do­fi le, volds­mænd, so­ci­al­bed­ra­ge­re osv.? Nej vel. Hvor­for skal det væ­re de mo­de­ra­te mus­li­mers an­svar, at nog­le, som har en re­li­gion til fæl­les med dem, skal op­fø­re sig or­dent­ligt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.