DET PLAN­LAGT

Lyd­op­ta­gel­ser af­slø­rer, at an­den­pi­lo­ten lok­ke­de kap­ta­j­nen til at for­la­de co­ck­pit­tet

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen

SIKKERHEDSDØR at han gør det på den må­de uden at re­a­ge­re på no­get som helst, « ana­ly­se­re­de Hen­rik Day Poul­sen.

Ty­ske Bild har talt med en stewar­des­se, der bå­de har ar­bej­det og dan­net par med An­dreas Lu­bitz. Hun for­tæl­ler, at han sand­syn­lig­vis sat­te den blo­di­ge plan i værk, for­di ska­van­ker­ne tru­e­de med at sæt­te en stop­per for en livslang be­sæt­tel­se af li­vet som pi­lot. Han kom des­u­den med en dy­ster pro­fe­ti, som den un­ge kvin­de den­gang ik­ke lag­de no­get i, men som eft er tirs­da­gen ka­ta­stro­fe stod ly­sen­de klart.

» En dag vil jeg gø­re no­get, som vil æn­dre he­le sy­ste­met og så vil al­le ken­de mit navn og hu­ske det, « sag­de han iføl­ge kvin­den.

Sy­ge­meldt

Det er kun Bild, der har talt med an­den­pi­lo­tens eks­kæ­re­ste, og BT har ik­ke kun­net ve­ri­fi ce­re op­lys­nin­ger­ne.

Wall Stre­et Jour­nal ci­te­rer en kil­de ‘ tæt på eft er­forsk­nin­gen’ for, at Lu­bitz var i be­hand­ling for de­pres­sion, og at hans neu­ro­p­sy­ko­log på sel­ve ulyk­kes­da­gen hav­de fri­ta­get ham fra ar­bej­de. En an­be­fa­ling han valg­te at ig­no­re­re.

To tje­ne­ste­mænd med kend­skab til sa­gen har des­u­den for­talt New York Ti­mes, at Lu­bitz hav­de pro­ble­mer med sy­net og hav­de op­søgt be­hand­ling.

De er beg­ge me­di­cin­ske år­sa­ger, der øje­blik­ke­ligt kan stop­pe en pi­lot­kar­ri­e­re. Til­sam­men kan de ha­ve væ­re ka­ta­ly­sa­to­rer­ne, der fi k An­dreas Lu­bitz’ pa­ra­noia til at ac­ce­le­re­re. De sid­ste ly­de, der blev lag­ret på op­ta­gel­sen, var iføl­ge Bild fl yets høj­re vin­ge, der strej­fe­de en bjerg­top samt pas­sa­ge­rer­nes skrig.

Maria Rad­ner, Tys­kland, 34 år: Og­så en an­er­kendt ope­ra­san­ger. Hen­des mand og par­rets lil­le ba­by var og­så om bord.

Ma­ri­na Ban­dres Lopez- Be­lio, Spa­ni­en, 37 år: Ope­ra­san­ger. Var på vej til Eng­land. Hen­des syv må­ne­der gam­le søn mi­ste­de og­så li­vet.

Oleg Bryjak, Tys­kland, 54 år: An­er­kendt tysk ope­ra­san­ger. Hav­de net­op op­t­rå­dt i Wag­ners ’ Sieg­fri­ed’ på Gran Te­a­tre del Li­ceu i Bar­ce­lo­na.

Sø­ren Berg, Dan­mark, 60 år: Det dan­ske of­fer fra flyka­ta­stro­fen var kendt som en ildsjæl i det fyn­s­ke mil­jø for island­ske he­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.