Død­spi­lo­te

BT - - NYHEDER - Mkn@ bt. dk Maria Ru­nøe Møller mil­le@ bt. dk

Vir­ke­lig­he­den var i færd med at ind­hen­te An­dreas Lu­bitz, død­spi­lot på Ger­manwings- ru­te­fl yet, der foru­lyk­ke­de i de syd­fran­ske al­per.

Bå­de fy­sik­ken og psy­ken svig­te­de den skrø­be­li­ge ty­sker, hvis drøm om at bli­ve lang­di­stan­cepi­lot var ved at smul­dre. Nye spor i eft er­forsk­nin­gen ty­der på, at den de­pres­si­ve an­den­pi­lot mu­lig­vis så ka­ta­stro­fen som sin sid­ste ud­vej.

En hidtil hem­me­lig­holdt lyd­op­ta­gel­se fra co­ck­pit­tet af­slø­rer, at den 27- åri­ge mand sand­syn­lig­vis plan­lag­de sin uhyg­ge­li­ge ger­ning, der re­sul­te­re­de i mas­se­mor­det på 149 uskyl­di­ge pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer.

» Åbn så den for­ban­de­de dør, « hø­rer man fl yets le­den­de pi­lot, kap­ta­jn Pa­tri­ck Sond­hei­mer, rå­be på lyd­op­ta­gel­sen, der iføl­ge Bild stam­mer fra Air­bus A320e­rens sor­te boks.

Kort for­in­den har An­dreas Lu­bitz - to gan­ge - op­for­dret sin over­ord­ne­de med me­re end 10 års er­fa­ring til at for­la­de co­ck­pit­tet og gå på toilet­tet, hvor An­dreas Lu­bitz bag den lå­ste sikkerhedsdør sty­re­de fl yet mod sin un­der­gang.

Den ty­ske avis Bild er kom­met i be­sid­del­se af hidtil hem­me­lig­hold­te ud­drag af den 90 mi­nut­ter lan­ge lyd­op­ta­gel­se fra co­ck­pit­tet, som pas­sa­ger­ma­ski­nens sor­te boks ru­ti­ne­mæs­sigt har lag­ret.

Ger­manwings fl ynum­mer 4U9525 styr­te­de tirs­dag i sid­ste uge ned i de syd­fran­ske al­per. Al­le 150 om­bord­væ­ren­de be­sæt­nings­med­lem­mer og pas­sa­ge­rer om­kom - blandt dem den dan­ske in­ge­ni­ør Sø­ren Berg, bo­sat i Bar­ce­lo­na.

Chef­pi­lo­ten re­a­ge­rer dog ik­ke på Lu­bitz’ før­ste op­for­dring til at be­nyt­te toilet­tet og be­der i ste­det sin an­den­pi­lot for­be­re­de lan­din­gen. ‘ Lad os nu se’, ly­der det dy­stre svar iføl­ge Bild.

’ Du kan over­ta­ge nu’

Se­ne­re for­sø­ger han igen at lok­ke fl ykap­ta­j­nen til at for­la­de co­ck­pit­tet. To mi­nut­ter eft er skub­ber Pa­tri­ck Sond­hei­mer pi­lot­sæ­det til­ba­ge.

» Du kan over­ta­ge nu, « si­ger fl ykap­ta­j­nen, in­den co­ck­pit­tets sikkerhedsdør smæk­ke­de bag ham.

Eft er den sor­te boks blev fun­det, vi­ste det sig, at an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz med fuldt over­læg sty­re­de fl yet mod den sik­re død i de syd- fran­ske al­per. Fly­et blev pul­ve­ri­se­ret i mø­det med jor­den i et van­ske­ligt til­gæn­ge­ligt bjerg­land­skab tæt ved lands­by­en Bar­ce­lo­net­te.

Se­ne­re er det kom­met frem, at An­dreas Lu­bitz tid­li­ge­re har lidt af en svær de­pres­sion. Fri­ske, itu­rev­ne læ­ge­er­klæ­rin­ger fun­det i hans hjem ty­der på, at han på ka­ta­stro­fe­tids­punk­tet og­så var i be­hand­ling for en psy­kisk li­del­se.

» Led han af en al­vor­lig de­pres­sion, kan livsomvæl­ten­de be­gi­ven­he­der ha­ve ud­vik­let vrang­fo­re­stil­lin­ger, så han blev op­slugt af sy­ge tan­ker, « for­kla­re­de psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen tid­li­ge­re.

» Har det så sy­ge­lig en ka­rak­ter, så be­fi nder ved­kom­men­de sig i en helt an­den ver­den. Det er en form for tun­nel­syn. Det kan for­kla­re,

HAN VIL­LE BE­STEM­ME

Hun for­lod ham kort før fl ysty rtet, for­di hun var ban­ge for hans util­reg­ne­li­ge per­son­lig­hed.

Nu vi­ser det sig, at An­dreas Lu­bitz’ kæ­re­ste gen­nem syv år mu­lig­vis var gravid med hans barn. Det skri­ver den ty­ske avis Bild.

Men selv om An­dreas Lu­bitz vid­ste, at han snart skul­le væ­re far, for­hin­dre­de det ham ik­ke i at styr­te sig selv og 149 an­dre i dø­den.

Den ty­ske avis Bild kun­ne i går af­slø­re, at an­den­pi­lo­tens gravi­de kæ­re­ste eft er si­gen­de skul­le væ­re den 26- åri­ge ty­ske sko­le­læ­re­rin­de KG, som han sta­dig bo­e­de sam­men med op til fl ystyr­tet i Syd-

An­dreas Lu­bitz op­for­dre­de fle­re gan­ge sin kap­ta­jn Pa­tri­ck Sond­hei­mer til at gå på toilet­tet, for­tæl­ler lyd­fi­len fra døds­fly­et. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.