Ens kæ­re­ste var gravid

BT - - NYHEDER -

frank­rig. Iføl­ge Bild var hun dog ved at fi nde et nyt sted at bo på grund af hans skift en­de per­son­lig­he­der.

Han kun­ne væ­re kær­lig og om­sorgs­fuld, men plud­se­lig æn­dre ka­rak­ter og bli­ve ag­gres­siv og kon­trol­le­ren­de, hvil­ket kun var ble­vet vær­re i uger­ne op til fl ystyr­tet.

Fle­re ano­ny­me ven­ner for­tæl­ler til den ty­ske avis, at An­dreas Lu­bitz vil­le be­stem­me alt i for­hol­det:

» Han vil­le be­stem­me, hvad hun skul­le ha­ve på, hvil­ke mænd hun måt­te ta­le med og end­da læng­den på hen­des ne­der­del. Han var en kon­trol­fre­ak af stør­ste ka­li­ber, « si­ger en ano­nym kil­de til Bild.

Søg­te kon­stant be­kræft el­se

Død­spi­lo­tens op­før­sel blev for me­get for KG, som fryg­te­de for sin sik­ker­hed og der­for og­så gik rundt og over­ve­je­de, hvad hun skul­le gø­re med de­res kom­men­de barn. Ang­sten for at bli­ve for­ladt fi k An­dreas Lu­bitz til at kø­be en Au­di til sin gravi­de kæ­re­ste for at over­ta­le hen­de til at bli­ve bo­en­de. Den blev le­ve­ret til hjem­met kun fem da­ge før fl ystyr­tet i de fran­ske al­per.

Sam­ti­dig er det kom­met frem, at an­den­pi­lo­ten hav­de en aff ære med en 26- åri­ge stewar­des­se ved navn Maria W.

De to mød­tes gen­nem ar­bej­det. Aff æren stod på i fem må­ne­der. Sam­me util­reg­ne­li­ge op­før­sel blev dog for me­get for stewar­des­sen og fi k hen­de til at bry­de al for­bin­del­se til An­dreas Lu­bitz.

» Han søg­te al­tid be­kræft el­se – i må­den han så ud på, og i må­den an­dre så ham på, « har el­ske­rin­den iføl­ge fl ere uden­land­ske me­di­er ud­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.