’’ Bri­an Mik­kel­sen ra­ser over Skat

Tå­l­mo­dig­he­den med er for længst op­brugt hos De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ben­ny En­gel­bre­cht ( S), skat­te­mi­ni­ster

Jeg vil ger­ne slå helt fast, at selv­føl­ge­lig gen­op­ta­ger Skat sa­ger, hvis de på­gæl­den­de bo­li­ge­je­re har ret til det. Det har Skat pligt til

BO­LIGSKAT

Det er uanstæn­digt og hor­ri­belt den må­de, Skat fort­sæt­ter med at be­hand­le bor­ger­ne på.

Så klar er ud­mel­din­gen fra De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen ef­ter en ny skan­da­le i Skat, hvor Po­li­ti­ken har af­slø­ret, at myn­dig­he­den har af­vist at ret­te fejl i bo­ligskat­ten for en grup­pe be­bo­e­re i Hørs­holm, selv­om et vur­de­rings­an­ke­nævn slog fast, at grund­vær­di­en var sat 43 pro­cent for højt.

» Den må­de, Skat be­hand­ler helt al­min­de­li­ge men­ne­sker på, er fuld­stæn­dig uanstæn­dig. Det er hor­ri­belt, at man som bor­ger kom­mer til at be­ta­le alt for me­get i skat, selv om en an­ke­in­stans har af­gjort, det er for­kert. Det­te er end­nu et ek­sem­pel på, at Skat op­fø­rer sig som en stat i sta­ten, der ik­ke ta­ger hen­syn til folks rets­sik­ker­hed. Der skal ret­tes op på dis­se fejl­ta­gel­ser om­gå­en­de, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen.

Urig­tig for­kla­ring

I sa­gen fra Hørs­holm und­lod en me­d­ar­bej­der des­u­den be­vidst at in­for­me­re be­bo­er­ne om an­ke­af­gø­rel­sen, og i ste­det fandt han på en urig­tig for­kla­ring om, at det kun­ne væ­re ejen­dom­mens pla­ce­ring ved en jer­n­ba­ne, der hav­de ud­løst an­ke­næv­nets nedslag i grund­vær­di­en, skri­ver Po­li­ti­ken.

Skat har und­skyldt sa­gen med, at vur­de­rin­gen af, hvor­vidt en lands- skat­te­ret- el­ler an­ke­nævns­af­gø­rel­se be­rø­rer an­dre ejendomme, be­hand­les ét sted i Skat, mens an­mod­nin­ger om gen­op­ta­gel­se be­hand­les et an­det.

Den for­kla­ring kø­ber Bri­an Mik­kel­sen dog ik­ke.

» Det er helt uac­cep­ta­belt, hvis Skat be­vidst ig­no­re­rer et an­ke­nævns af­gø­rel­se. Der skal væ­re lov og or­den, og de love gæl­der og­så for Skat. Skat har en ten­dens til at væ­re me­get nid­kær og ihær­dig, når folk har be­talt for lidt i skat. Det kan der væ­re en vis ri­me­lig­hed i, men jeg vil­le øn­ske, Skat ud­vi­ste sam­me ihær­dig­hed, når folk be­ta­ler for me­get i skat, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen og fort­sæt­ter:

» Skat skal for det før­ste sør­ge for at be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge med det sam­me. For det an­det skal indstil­lin­gen æn­dres, så man er på bor­ger­nes si­de til at be­gyn­de med, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen.

Tram­per på folk

Bri­an Mik­kel­sen op­for­drer skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) til at kom­me på ba­nen og få Skat til at mak­ke ret.

» Når bor­ger­ne har be­talt for me­get i skat, skal de selv­føl­ge­lig ha­ve de­res pen­ge til­ba­ge. Det må skat­te­mi­ni­ste­ren straks ud at slå fast. Det er ham, der skal sør­ge for, der bli­ver ret­tet op på det sy­stem, som ik­ke over­hol­der love­ne, og som tram­per på folk. Det er helt uri­me­ligt, hvad der fo­re­går i Skat, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen.

I en pres­se­med­del­el­se for­kla­rer Skat, at vur­de­rin­gen af, hvor­vidt en lands­skat­te­ret- el­ler an­ke­nævns­af­gø­rel­se be­rø­rer an­dre ejendomme, be­hand­les ét sted i Skat, mens an­mod­nin­ger om gen­op­ta­gel­se be­hand­les et an­det. Der­med er der gi­vet et fejl­ag­tigt svar til bo­li­ge­jer­ne, og myn­dig­he­den slår fast, at al­le bo­li­ge­je­re, der har ret til det, får gen­op­ta­get de­res ejen­doms­vur­de­ring.

En smu­le kaf­kask

Der­med bur­de sa­gen væ­re luk­ket, me­ner skat­te­mi­ni­ste­ren, der i ste­det sky­der med skar­pt mod me­di­er­nes dæk­ning af sa­gen:

» Det er ik­ke kor­rekt, som nog­le me­di­er desvær­re skri­ver, at Skat ik­ke vil ret­te fejl. Jeg er ær­ger­lig over, at den myte bli­ver spredt på grund af mis­for­stå­el­ser. Jeg vil ger­ne slå helt fast, at selv­føl­ge­lig gen­op­ta­ger Skat sa­ger, hvis de på­gæl­den­de bo­li­ge­je­re har ret til det. Det har Skat pligt til, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht, der i en mail til Po­li­ti­ken har er­kendt, at han ’ sag­tens kan for­stå, hvis de på­gæl­den­de bo­li­ge­je­re har op­le­vet sa­gen som en smu­le kaf­kask.’

Mik­kel­sen ( K) vil ha­ve skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) på ba­nen ef­ter en sag, hvor Skat hav­de sat grund­vær­di­er­ne i et bo­lig­om­rå­de i Hørs­holm 43 pro­cent for højt, men ik­ke vil­le ret­te fejl­en. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged og Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.