Mi­ni­ster be­kla­ger fejl

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen og Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRUND­VÆR­DI­ER

Skat har be­gå­et en kom­mu­ni­ka­tions­fejl, men sags­be­hand­lin­gen fejl­er som så­dan ik­ke no­get, bort­set fra om­stæn­de­lig­he­den.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S), ef­ter Po­li­ti­ken søn­dag brag­te hi­sto­ri­en om en grup­pe bo­li­ge­je­re i Hørs­holm, som øn­ske­de at få gen­op­ta­get de­res grund­vur­de­rin­ger, ef­ter en an­ke­in­stans hav­de slå­et fast, at Skat hav­de sat grund­vær­di­er­ne i om­rå­det 43 pro­cent for højt.

Skat af­slog dog at ta­ge sa­gen op igen.

Ik­ke i or­den

’ Desvær­re har Skat sendt en af­vis­ning til nog­le bo­li­ge­je­re, selv om man et an­det sted i Skat fak­tisk har væ­ret ved at vur­de­re, om der er grund­lag for gen­op­ta­gel­se af selv­sam­me sa­ger. Det var en fejl, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke i or­den. Skat skal gi­ve de be­rør­te bo­li­ge­je­re klar be­sked, så de ved, at de­res sag ik­ke er af­vist, men un­der be­hand­ling. Som Skat selv har slå­et fast, får al­le bo­li­ge­je­re, der har ret til det, gen­op­ta­get de­res sa­ger,’ skri­ver Ben­ny En­gel­bre­cht i et skrift­ligt svar til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.