BE­SKIDT KRIG

Nyt ano­nymt web­s­i­te spre­der gyl­le mod Ven­stre, og so­ci­al­de­mo­kra­ter el­sker det

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

MUDDERKAST

Det ha­stigt vok­sen­de site ’ Blå blok in­de­fra’, der hu­se­rer på Fa­ce­book, er på re­kord­tid ble­vet vildt po­pu­lært blandt so­ci­al­de­mo­kra­ter.

Si­tet har spe­ci­a­li­se­ret sig i at hæn­ge Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen ud for druk. Man skyr til­sy­ne­la­den­de in­gen mid­ler for at gø­re grin med ham og med Ven­stres po­li­tik.

So­ci­al­de­mo­kra­ter over he­le lan­det bi­dra­ger flit­tigt til at spre­de bud­ska­ber­ne fra ’ Blå blok in­de­fra’.

Der er kun ét pro­blem: Fol­ke­ne bag ’ Blå blok in­de­fra’ er helt ano­ny­me. Fra de­res skjul bom­bar­de­rer de dag­ligt Ven­stre med hån­li­ge og sar­ka­sti­ske indslag, ledsa­get af tv- klip og pro­fes­sio­nelt ud­før­te gra­fik­ker.

Op­gør om mag­ten

Frem­kom­sten af ’ Blå blok in­de­fra’ er et var­sel om, at op­gø­ret mel­lem stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen om re­ge­rings­mag­ten kan bli­ve ual­min­de­lig be­skidt.

Det fryg­ter Benjamin Rud El­berth, som er eks­pert i ten­den­ser og valg­kam­pe på so­ci­a­le me­di­er. Han har en for­tid som kampag­ne­ge­ne­ral hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. I dag er han di­gi­tal chef hos et af lan­dets før­en­de kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­er, Ge­el­muy­den Kie­se.

» Den po­li­ti­ske valg­kamp bli­ver be­skidt, hvis den bli­ver tæt. Og det gi­ver so­ci­a­le me­di­er mu­lig­hed for, for­di man kan or­ke­stre­re di­gi­ta­le tryk uden at sæt­te va­re­de­kla­ra­tio­ner på. Man kan væ­re ano­nym af­sen­der, ska­be di­gi­talt pres på stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter­ne og po­li­ti­ker­nes løs­rev­ne ci­ta­ter. Vi ser det al­le­re­de mas­sivt i den op­takt, der er li­ge nu. Og vi så det i valg­kam­pen i 2011, « si­ger han.

Mag­tes­løs

Han ser ’ Blå blok in­de­fra’ som et frisk ek­sem­pel på en an­grebs­plat­form, der dag­ligt slyn­ger mud­der li­ge i sy­net på Ven­stre og på Løk­ke.

» Fol­ke­ne bag er ano­ny­me, men det er ik­ke ba­re tre dren­ge i en kæl­der, der sen­der injuri­er af sted. Si­den er pro­fes­sio­nelt ud­ført, og den har et bud­get til at bru­ge re­k­la­me­pen­ge. Det he­le fo­re­går un­der ra­da­ren, for­di man ik­ke kan se, hvem der sid­der og an­gri­ber Løk­ke. Han kan ik­ke gø­re no­get. Hvis han kla­ger over det, bli­ver han hængt ud som sart, « si­ger Benjamin Rud El­berth. jeg vil vi­de, hvem det er, jeg ta­ler med, og jeg sy­nes helt ge­ne­relt, at det er fejt at gem­me sig bag si­der el­ler fal­ske pro­fi­ler uden at til­ken­de­gi­ve, hvem man er, « si­ger han.

På ba­re en må­ned har ’ Blå blok in­de­fra’ få­et 3.300 føl­ge­re, og hi­sto­ri­er­ne spre­des lyn­hur­tigt af par­ti­an­sat­te hos S og af fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re som Jens Jo­el, Astrid Krag og Si­mon Kol­lerup.

Del ger­ne!

De tre sidst­nævn­te har blandt an­det delt et tv- klip med Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, hvor hun i et in­ter­view med Hen­rik Qvortrup på dk4 kom­mer ind på den kom­men­de re­form af dag­pen­ge­sy­ste­met.

» Så er vi alt­så ude i og­så at kig­ge på, at dag­pen­ge­ne er for hø­je, spør­ger Hen­rik Qvortrup.

» Ja, el­ler hvor­dan vi kan skrue sy­ste­met sam­men, « sva­rer hun.

MAN­DAG 30. MARTS 2015

Det kom­men­de op­gør mel­lem stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen om re­ge­rings­mag­ten kan bli­ve ual­min­de­lig be­skidt.

Fo­to: Scan­pix

Ind­hol­det i ’ Blå blok in­de­fra’ spre­des af bl. a. so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re som Jens Jo­el, Astrid Krag og Si­mon Kol­lerup. Fo­to: Scan­pix

DSU- for­mand Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen måt­te træk­ke druk- be­mærk­ning om Løk­ke til­ba­ge, da han selv blev hængt ud i ful­de­mands- vi­deo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.