’’

BT - - NYHEDER - Benjamin Rud El­berth, eks­pert i so­ci­a­le me­di­er

Fol­ke­ne bag er ano­ny­me, men det er ik­ke ba­re tre dren­ge i en kæl­der, der sen­der injuri­er af sted. Si­den er pro­fes­sio­nelt ud­ført. Det he­le fo­re­går un­der ra­da­ren

Ven­stres grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen si­ger, at to­nen på so­ci­a­le me­di­er ge­ne­relt er ret hård.

» Det tror jeg, at al­le par­ti­er og po­li­ti­ke­re kan gen­ken­de. Jeg går per­son­ligt me­get op i at ha­ve en di­a­log med folk, og­så selv­om de er kri­ti­ske. Det er di­a­lo­gen, der er så fan­ta­stisk ved at bru­ge so­ci­a­le me­di­er som po­li­ti­ker. Men

Her­ef­ter klip­pes til tek­sten: » Ven­stre vil pil­le ved dag­pen­ge­ne igen. Er det der­for de ik­ke vil for­tæl­le om de­res po­li­tik før val­get? «

» Del ger­ne, « skri­ver Astrid Krag. » Ven­stre åb­ner for nye dag­pen­ge- for­rin­gel­ser!!, « kon­klu­de­rer hun.

Krag har 18.000 føl­ge­re på Fa­ce­book, og 114 af dem har delt klip­pet med eg­ne ven­ner.

Lars Løk­ke svær­tes dag­ligt til på en ano­nym an­grebs­si­de på Fa­ce­book, hvis ind­hold spre­des af man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.