Hængt ud i druk- vi­deo

DSU- for­mand straf­fet af mod­stan­der for at kal­de Løk­ke ’ for­d­ruk­ken’

BT - - NYHEDER - Storms, shit- ets spoofs, twe- po­ste­de

» Nu går du hjem! Nu – før du for­try­der, « rå­ber uds­mi­de­ren til en yn­gre og syn­ligt be­ru­set mand.

» Ved du hvad: Luk rø­ven, « sva­rer han.

Så dre­jer han rundt og for­la­der værts­hu­set.

Uds­mid­ning af fyl­debøt­ter sker dag­ligt på værts­hu­se over he­le lan­det. Men den­ne epi­so­de er usæd­van­lig.

Fyl­debøt­ten er nem­lig for­mand for en po­li­tisk ung­doms­for­e­ning. Han bli­ver fil­met i smug med et mo­bil­ka­me­ra af en po­li­tisk mod- stan­der. Og vi­deo­en læg­ges på net­tet for at af­pres­se ham po­li­tisk. Ek­semp­let er ba­re ét blandt man­ge på, at po­li­ti­ke­re og par­ti­er ud­kæm­per en snavset og i nog­le til­fæl­de skjult krig på de so­ci­a­le me­di­er.

Lor­te­storm

I den pæ­ne­re en­de af de­bat­ten rej­ser man så­kald­te

som da den ra­di­ka­le Ida Auken fandt på hash­tag­get # Lom­me­pen­geFraLøk­ke og fik i hund­red­vis af ven­ner til at dril­le Ven­stre på Twit­ter med, at par­tiets for­slag til en jobre­form kun gi­ver 25 kr. ek­stra om må­ne­den.

Man la­ver så­kald­te hvor man ko­pi­e­rer og gør grin med en mod­stan­ders kampag­ne. Og man sen­der vre­de

mod de jour­na­li­ster, der på et tv- trans­mit­te­ret pres­se­mø­de af­kræ­ver Løk­ke svar på, om han har be­talt for dat­te­rens fly­rej­se til Rio.

Men un­der den­ne pæ­ne over­fla­de ud­kæm­pes der og­så en krig med helt an­dre vå­ben.

Det fik DSUs for­mand Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen at fø­le, da han så druk- vi­deo­en med sig selv i ho­ved­rol­len. Op­tak­ten var, at han for en uges tid si­den skrev på Fa­ce­book, at DSU al­drig bli­ver » en lal­leg­lad sup­port­grup­pe for en for­d­ruk­ken stats­mi­ni­ster­kan­di­dat. «

Fik vi­deo til­sendt

Per Bruun Jes­per­sen, som er nyvalgt med­lem af ho­ved­be­sty­rel­sen i Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom, så op­sla­get og blev vred. Så vred, at han straks

den af­slø­ren­de vi­deo med DSU- for­man­dens egen druk­tur.

Per Bruun Jes­per­sen for­kla­rer, at vi­deo­en stam­mer fra en glad af­ten på To­ga Vin­bar sid­ste som­mer. Ste­det lig­ger i det in­dre Kø­ben­havn og er et yn­det mø- de­sted for un­ge po­li­ti­ke­re. Men det var ik­ke ham selv, der op­tog den.

Han var nem­lig ik­ke til ste­de.

» Jeg fik vi­deo­en til­sendt, og så lag­de jeg den ud, « si­ger Per Bruun Jes­per­sen.

Og den 62 se­kun­der lan­ge vi­deo gjor­de ind­tryk.

Ramt i so­lar ple­xus

Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen blev ramt li­ge i so­lar ple­xus.

Han sat­te sig straks til ta­ster­ne og er­kend­te, at det var un­der lav­må­let, at han med en slet skjult be­mærk­ning kald­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen for for­d­ruk­ken.

’ Jeg tror, vi al­le sam­men kan væ­re un­ge, ful­de og træ­de for­kert. Det hå­ber jeg, du vil respek­te­re og fjer­ne vi­deo­en,’ skrev han på Fa­ce­book.

Per Bruun Jes­per­sen ef­ter­kom øn­sket.

» Jeg fortrød med det sam­me. Jeg tror, vi­deo­en kun kun­ne ses i 45 mi­nut­ter, « si­ger han.

Til BT si­ger Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen, at ska­den al­le­re­de var sket, og at han var ’ ry­stet’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.