En­heds­li­sten klar med Oba­ma- tri­ck De nye kni­ve i skuf­fen

Ons­dag af­prø­ver En­heds­li­sten en ’ thund­erclap’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

SPAM- KA­NON

Ons­dag 1. april præ­cis kl. 12.00 kan 427.000 dan­ske­re læ­se den­ne op­for­dring på de­res egen Fa­ce­book­si­de:

’ Stop pen­sions­hyk­le­ri­et. Hvor­for skal po­li­ti­ker­ne kun­ne gå på pen­sion før al­le an­dre?’

Af­sen­de­ren er En­heds­li­sten, og fæ­no­me­net hed­der Thund­erclap.

Par­ti­et har hen­tet in­spira­tio­nen til den­ne ny kampag­ne­me­to­de fra USA, hvor den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba- ra­ck Oba­ma hav­de stor suc­ces med den i sin valg­kamp. Tri­ck­et be­står i, at folk fri­vil­ligt går med til at ’ klap­pe i takt’ – her­af nav­net – ved at do­ne­re de­res Fa­ce­book- si­de til kampag­nen.

På den må­de spre­des bud­ska­bet til ven­ner­nes ven­ner og når en sam­let ræk­ke­vid­de på næ­sten en halv mil­li­on dan­ske­re.

For­slag til de­bat

Par­tiets retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per sæt­ter an­sigt på kampag­nen.

Ef­ter på­ske har hun en stri­be be­slut­nings­for­slag til de­bat i fol­ke­tings­sa­len om po­li­ti­ker­nes løn og pen­sio­ner.

For­må­let er at sæt­te fo­kus på, hvad hun op­fat­ter som en uri­me­lig­hed, nem­lig at med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kan mod­ta­ge den sær­li­ge mi­ni­ster­pen­sion og fol­ke­tings­pen­sion al­le­re­de ved 62 års al­de­ren. Fol­ke­pen­sions­al­de­ren blev el­ler for nog­le år si­den sat op til 67 år.

’ De for­hold, som po­li­ti­ker­ne fin­der pas­sen­de for be­folk­nin­gen, må og­så væ­re pas­sen­de for dem selv. Der­for vil vi gø­re op med po­li­ti­ker­nes uri­me­li­ge pen­sions­pri­vil­e­gi­er. Vi hå­ber, du vil væ­re med,’ skri­ver hun.

En­heds­li­stens pres­se­rå­d­gi­ver Emil Nielsen ven­ter sig me­get af Thund­erclap.

» Styr­ken er, at det ik­ke er et bud­skab, vi med dyrt ind­køb­te an­non­cer pres­ser ned i hal­sen på folk, men der­i­mod no­get folk selv de­ler. Når folk selv ta­ger ak­tiv del i det, bli­ver det en græs­rod­sak­ti­vi­tet. Det lig­ger helt i tråd med den må­de, vi ar­bej­der på, « si­ger han.

Folk bli­ver ir­ri­te­re­de

So­ci­al­me­dia- eks­per­ten Benjamin Rud El­berth tror ik­ke på me­to­den.

» Thund­erclap er i vir­ke­lig­he­den en spam- ka­non. Jeg tror, folk bli­ver ir­ri­te­re­de over det. Når vi har set et op­slag fra en så­dan kampag­ne, gi­der vi ik­ke se det sam­me igen og

MAN­DAG 30. MARTS 2015 igen. Det ri­si­ke­rer man, hvis fle­re af ens ven­ner har sagt ja til at del­ta­ge. Dan­mark er for lil­le til det. I USA, der er så me­get stør­re, vir­ker det bed­re, for­di det kan væ­re svært at nå helt ud til væl­ger­ne i al­le del­sta­ter, « si­ger han.

Emil Nielsen af­vi­ser, at for­må­let med kampag­nen er at rej­se en så­kaldt shit­storm.

» Når folk går ind på lin­ket, har de mu­lig­hed for at skri­ve di­rek­te til de fem par­ti­for­mænd, der står bag ve­der­lagskom­mis­sio­nen, og spør­ge dem, om det vir­ke­lig er ri­me­ligt, at po­li­ti­ke­re skal ha­ve de her pri­vil­e­gi­er. For­må­let er ik­ke at rej­se en shit­storm, men en de­bat, « si­ger han. Da De Ra­di­ka­le i novem­ber lan­ce­re­de kampag­nen ’ Det hand­ler om men­ne­sker’ med Mor­ten Øster­gaard som front­fi­gur, gik der ik­ke lang tid, før SF la­ve­de en så­kaldt spoof – en hu­mo­ri­stisk ko­pi- kampag­ne. Pia Ol­sen Dyhr kapre­de Øster­gaards slo­gan og til­fø­je­de ’. . . og­så dem, der mi­ster dag­pen­ge­ne.’

SHIT­STORMS Fæ­no­me­net er po­pu­lært på Twit­ter. Man op­ret­ter et så­kaldt hash­tag ( emneord) og får sym­pa­ti­sø­rer til at be­nyt­te det til at mob­be en mod­stan­der.

FAL­SKE PRO­FI­LER Løk­kes Fa­ce­book- si­de er ble­vet spam­met så man­ge gan­ge af folk, der skri­ver ’ fad­bam­se’, at han var nødt til at ind­fø­re et fil­ter, der slet­ter ind­læg med be­stem­te ord. En per­son, der kald­te sig ’ Er­ling Andersen’ ef­ter den tid­li­ge­re top­di­rek­tør i Skat, hav­de op­ret­tet fle­re hund­re­de fal­ske pro­fi­ler.

THUND­ERCLAP Man får sym­pa­ti­sø­rer til at ’ do­ne­re’ de­res Fa­ce­book­si­de til et sær­ligt kampag­ne­for­mål. På den må­de får kampag­nen ad­gang til din ven­ne­li­ste og kan spre­de sit bud­skab me­get langt ud. 3,4 mio. dan­ske­re er på Fa­ce­book, og de ak­ti­ve bru­ge­re har ty­pisk 200 ven­ner hver.

SECOND SCRE­EN Man­ge sid­der med de­res smartp­ho­ne el­ler iPad i so­fa­en, når de ser tv. Det har po­li­ti­ker­ne for­længst lu­ret, og der­for bru­ger de Twit­ter til at sen­de kom­men­ta­rer, når tv sen­der po­li­ti­ske de­bat­ter og trans­mit­te­rer fra pres­se­mø­der på Bor­gen.

Retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per læg­ger navn og an­sigt til, når En­heds­li­sten ons­dag mid­dag hen­ven­der sig til en lil­le halv mil­li­on dan­ske­re. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.