SKÆRT­ORS­DAG: På­skens sto­re rej­se­dag

På­ske­fe­ri­en nær­mer sig, og det be­ty­der tæt­te­re tra­fik på ve­je­ne

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Den­nis Lehmann

PÅSKETRAFIK

På­sken står for dø­ren, og er du i færd med at plan­læg­ge tu­ren hjem til fa­mi­lie­hyg­ge, på­ske­frokost el­ler et smut i som­mer­hu­set, så bør du ta­ge høj­de for, at du skal und­gå at kø­re af sted i bi­len li­ge præ­cis skært­ors­dag mel­lem 9.00 og 15.00.

Her vil på­ske­tra­fik­ken nem­lig kul­mi­ne­re, og Vej­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter stor ri­si­ko for kø­dan­nel­ser og for­læn­get rej­se­tid net­op i det­te tids­rum fle­re ste­der i lan­det.

» Skært­ors­dag bli­ver den helt sto­re ud­rej­se­dag. I tids­rum­met kl. 9.0015.00 vil der væ­re ek­stra me­get tra­fik på ve­je­ne, og det er især fra Sjæl­land mod Jyl­land og ned mod Søn­derjyl­land og græn­sen. Der­u­d­over ind­le­des som­mer­hus­sæ­so­nen, og det er og­så sær­ligt skært­ors­dag, at folk ta­ger af sted. Der­for vil der og­så væ­re en del tra­fik langs den jy­ske ve­st­kyst og i Nord­s­jæl­land, og­så på de lidt min­dre ve­je, « si­ger vagt­ha­ven­de ved Vej­di­rek­to­ra­tet Mette Ne­der­gaard.

Fre­de­lig lang­fre­dag

Tra­fik­ken skært­ors­dag er en blan­ding af egent­lig rej­se­tra­fik på tværs af lan­det og lo­kal tra­fik til som­mer­hu­se, på­ske­froko­ster og lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter.

Lang­fre­dag 3. april for­ven­tes til gen­gæld at bli­ve den fre­de­lig­ste tra­fik­dag i på­sken. Tra­fik­tæt­he­den lang­fre­dag kan sam­men­lig­nes med al­min­de­lig søn­dagstra­fik, og rå­det til tra­fi­kan­ter­ne er der­for en­kelt:

» Det bed­ste råd er og­så det simp­le­ste. Rejs på an­dre tids­punk­ter end li­ge skært­ors­dag kl. 9.00- 15.00. Hvis det over­ho­ve­det er mu­ligt, så kør af sted ons­dag af­ten el­ler nyd for­mid­da­gen hjem­me tors­dag og kør ef­ter 15.00. I bed­ste fald vent til lang­fre­dag, da der for­ven­tes at væ­re helt nor­mal tra­fik, « si­ger Mette Ne­der­gaard.

Kun ét spor

Ud­vi­del­sen af Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en går i på­sken ind i en ny fa­se. Det­te kan på­vir­ke tra­fik­ken på E20 ved Kø­ge og sær­ligt i ret­ning mod Kø­ben­havn. På Vest­mo­tor­vej­en li­ge før Kø­ge vil der nem­lig kun væ­re ét far­bart kø­re­spor fra og med 1. april om af­te­nen.

» Sær­ligt på Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en kan man for­ven­te kø­dan­nel­se, for der har man et stør­re vej­ar­bej­de i gang. Det er ryk­ket lidt mod syd ved Kø­ge og frem mod Vest­mo­tor­vej­en, som går over mod Fyn. Her er der er­fa­rings­mæs­sigt me­re kø, for­di ha­stig­he­den er sat ned til 80 ki­lo­me­ter i ti­men, « si­ger Mette Ne­der­gaard og slår fast, at på­ske­tra­fik­ken ple­jer at væ­re næ­sten li­ge så tæt som ju­le­tra­fik­ken:

» Det lig­ner hin­an­den i stør­rel­ses­ord­nen, men tra­fik­ken er pres­set me­re sam­men i på­sken, for­di den ind­le­des en tors­dag, og langt de fle­ste får fri på sam­me tids­punkt, hvor­i­mod ju­len spre­der sig over fle­re da­ge. Det be­ty­der igen, at det er skært­ors­dag, vi kom­mer til at se den tæt­te tra­fik, mens det re­sten af på­sken vil fordele sig no­gen­lun­de jævnt, « si­ger hun.

Det­te syn kan du me­get vel ri­si­ke­re at mø­de, hvid du er bi­list og kø­rer på på­ske­fe­rie skært­ors­dag for­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.