Mer­kel be­sø­ger Hel­le Thor­ning

Den ty ske kans­ler An­gela Mer­kel kom­mer til Dan­mark 28. april på of­fi ci­elt stats­be­søg

BT - - NYHEDER - An­ne Kle­e­mey­er Ki­il Ber­ling­s­kes nyheds­bu­reau

ENIG­HED

Den ty ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel kom­mer 28. april for før­ste gang på of­fi ci­elt stats­be­søg hos stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

Det skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten. De to har mød­tes man­ge gan­ge i an­dre sam­men­hæn­ge, men det er før­ste gang, at den ty­ske le­der of­fi ci­elt be­sø­ger stats­mi­ni­ste­ren i Dan­mark.

» Vi mø­des med jæv­ne mel­lem­rum, og vi har en lang ræk­ke ting, vi ger­ne vil ta­le om.

Alt li­ge fra sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen i Eu­ro­pa til den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion i Eu­ro­pa og til dansk- ty­ske bi­la­te­ra­le for­hold, « si­ger Hel­le Thor­ningS­ch­midt til Jyd­skeVest­ky­sten.

Dansk bro- be­gej­string

Der har væ­ret en del kri­tik af det ty­ske en­ga­ge­ment i Fe­mer­n­for­bin­del­sen, og stats­mi­ni­ste­ren vil på mø­det un­der­stre­ge, at Dan­mark fort­sat er en­tu­si­a­stisk an­gå­en­de for­bin­del­sen, for­tæl­ler Thor­ning:

» Jeg vil da næv­ne Fe­mer­n­for­bin­del­sen og for­tæl­le hen­de, hvor be­gej­stre­de vi er for det pro­jekt, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

Der er dog in­gen kon­fl ikt un­der op­sej­ling, un­der­stre­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt:

» Når vi be­sø­ger hin­an­den, er det og­så for at sæt­te en tyk streg un­der vo­res ven­skab og alt det, som de to lan­de har med hin­an­den. Der­for er jeg glad for, at kans­le­ren kom­mer, for­di det un­der­stre­ger et ubry­de­ligt ven­skab mel­lem Dan­mark og Tysk- land, som byg­ger på stær­ke fæl­les vær­di­er, « si­ger hun.

Sam­ti­dig har Thor­ning i sit sam­ar­bej­de med kans­le­ren i de se­ne­ste år op­le­vet, at de to har væ­ret me­get eni­ge om, hvor­dan Eu­ro­pa skul­le ud­vik­le sig, for­tæl­ler hun:

» Li­ge fra kli­ma og ener­gi­u­ni­on til den øko­no­mi­ske po­li­tik. På den må­de har vi væ­ret me­get eni­ge gen­nem fl ere år. Det er jo ik­ke så­dan, at vi skal fi nde kon­fl ik­ter. Man skal og­så be­kræft e ven­ska­ber, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

Den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt har mød­tes ad­skil­li­ge gan­ge, men det er før­ste gang, at kans­le­ren er på stats­be­søg i Dan­mark. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.