IN­GEN KVA­LER – B

Føtex i Hvi­d­ov­re har valgt at an­nul­le­re en kun­des par­ke­rin­g­af­gift. FDM mel­der om fle­re lig­nen­de sa­ger

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk mil­le@ bt. dk

PEN­GE­NE RE­TUR

Maria Ru­nøe Møller Du ken­der det sik­kert alt for godt. At fin­de en gul, blaf­ren­de hil­sen med en af­gift på 650 kro­ner i for­r­u­den af din bil. Men nu er der håb for al­le glem­som­me bi­li­ster, der ik­ke får sat par­ke­rings­ski­ven.

BT kan i dag for­tæl­le, at Føtex i Hvi­d­ov­re uden for Kø­ben­havn har an­nul­le­ret en kun­des par­ke­rings­af­gift fra Eu­ro­park, selv om den var helt be­ret­ti­get. Kun­den skri­ver i en be­sked til Føtex på Fa­ce­book, at han hav­de sat par­ke­rings­ski­ven for­kert, og der­for var bø­den kor­rekt gi­vet.

Men kun­den gør op­mærk­som på, at han kun holdt på par­ke­rings­plad­sen, for­di han var in­de at hand­le. Der­for me­ner kun­den, at det er moralsk for­kert, at for­ret­nin­gen tje­ner pen­ge på si­ne eg­ne kun­der.

’ Det, der ærg­rer mig ( ud over mi­ne eg­ne ev­ner til at be­tje­ne en p- ski­ve) er fak­tisk jer, Føtex. Det er jer, som har la­vet af­ta­len med Eu­ro­park, hvor I får et be­trag­te­ligt be­løb fra Eu­ro­park. Det har I på trods af, at I godt ved, at det stort set kun er je­res kun­der, som bru­ger plad­sen, og på trods af at I ved, at in­gen kø­ber ind i så lang tid, at man ik­ke når ud igen in­den for den til­lad­te tid. Det, I tje­ner je­res pen­ge på, er alt­så, at bå­de I og Eu­ro­park ved, at je­res kun­der lej­lig­heds­vis er glem­som­me,

MAN­DAG 30. MARTS 2015 el­ler som jeg, kom­mer til at stil­le p- ski­ven for­kert,’ skri­ver kun­den, der ik­ke øn­sker sit navn i avi­sen.

Selv om p- af­gif­ten var helt kor­rekt gi­vet, har Føtex al­li­ge­vel valgt - i fuld of­fent­lig­hed - at an­nul­le­re bø­den.

’ Det er al­drig sjovt at få en par­ke­rings­bø­de, når man har hand­let i god tro, og der­for kan vi og­så hjæl­pe dig med bø­den, da vi har lidt fle­re ind­si­gel­ses- mu­lig­he­der end nor­malt.

Jeg vil be­de dig om at kom­me ned i vo­res kun­de­ser­vi­ce in­den for de næ­ste fem da­ge og hen­vi­se her­til, og vi vil kla­re re­sten af sa­gen,’ skri­ver Føtex på Fa­ce­book.

Vi­de­re i be­ske­den af­vi­ser Føtex, at su­per­mar­kedskæ­den tje­ner pen­ge på de glem­som­me kun­der.

’ Som svar vil jeg ger­ne star-

En kun­de fik sig en be­ha­ge­lig over­ra­skel­se, da han på Fa­ce­book kla­ge­de over, at han hav­de få­et en p- bø­de på Føtex’ par­ke­rings­plads, for­di han hav­de stil­let p- ski­ven for­kert. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.