UTIKKEN BE­TA­LER

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 30. MARTS 2015

Jan­ne Han­sen, 49 år: te med at for­sik­re dig om, at vi på in­gen må­de tje­ner pen­ge på par­ke­rings­bø­de­r­ne, der bli­ver ud­delt på vo­res par­ke­rings­plads. Sam­ar­bej­det med Eu­ro­park er kun en ud­gift for os og er ef­ter hen­sig­ten ik­ke til for at ge­ne­re vo­res hand­len­de kun­der.

Sam­ar­bej­det med Eu­ro­park er for os en ser­vi­ce til vo­res kun­der, da vi ef­ter bed­ste ev­ne be­stræ­ber os på, at der al­tid skal væ­re en par­ke­rings­plads le­dig til de hand­len­de,’ skri­ver Føtex.

Hos FDM, der ud­by­der tek­nisk og juri­disk rå­d­giv­ning nem­lig det mod­sat­te.

» Vo­res op­le­vel­se er, at virk­som­he­der og myn­dig­he­der nor­malt er me­get til­ba­ge­hol­den­de med at an­nul­le­re par­ke­rings­af­gif­ter. Jeg sy­nes, det er me­get po­si­tivt, at Føtex i den her si­tu­a­tion la­ver en kon­kret vur­de­ring af ri­me­lig­he­den i at gi­ve en af bu­tik­kens kun­der en par­ke­rings­af­gift, « si­ger hun.

Føtex er li­ge­som Net­to og Bil­ka en del af Dan­marks stør­ste de­tail­virk­som­hed, Dansk Su­per­mar­ked, der hver dag har i alt 1,4 mil­li­on kun­der. Her er man dog ik­ke

Claus Nielsen, 47 år:

Vid­ste du, at Føtex be­ta­ler, hvis du som hand­len­de får en bø­de på de­res par­ke­rings­plads? Hvor­for tror du, at Føtex væl­ger at be­ta­le? De har sik­kert få­et dår­lig om­ta­le for at væ­re et sted, hvor man­ge får bø­der. Og der fin­des helt sik­kert su­per­mar­ke­der, som ik­ke har ti­me­par­ke­ring, så hvis de skal kon­kur­re­re mod dem, skal de og­så kun­ne gi­ve lidt ek­stra kun­de­ser­vi­ce. Er det no­get, du vil be­nyt­te dig af i frem­ti­den? Eu­ro­Park Par­ke­rings­kon­trol ar­bej­der ik­ke ud fra de sam­me reg­ler som det of­fent­li­ge. Hvis du par­ke­rer på en pri­vat p- plads, er det eje­ren, der selv kan be­stem­me, hvil­ke be­stem­mel­ser der skal væ­re gæl­den­de på plad­sen. Når du kø­rer ind på en pri­vat par­ke­rings­plads, hvor der ved skilt­nin­gen er til­ken­de­gi­vet be­tin­gel­ser for par­ke­rin­gen, an­ses du for at ha­ve ac­cep­te­ret ord­ly­den på skilt­nin­gen. Par­ke­rer du et sted, hvor en p- ski­ve skal indstil­les, kan du få en par­ke­rings­af­gift, hvis du glem­mer det - uan­set om du har par­ke­ret kor­te­re el­ler læn­ge­re end til­ladt. Det er fast rets­prak­sis, at over­træ­del­se af be­stem­mel­ser­ne med­fø­rer ud­ste­del­se af et kon­trol­ge­byr.

Kil­de: Eu­ro­Park og FDM me­get for at sva­re på, om Føtex’ nye linje med at ef­ter­gi­ve kun­der­nes p- af­gift og­så gæl­der su­per­mar­keds- gi­gan­tens an­dre bu­tik­ker.

’ Det er ik­ke en fast pro­ce­du­re, men vi går al­tid i en di­a­log med kun­den, hvis han/ hun kla­ger over en bø­de,’ skri­ver Maia Lind­strøm Se­jer­sen, der er Com­mu­ni­ca­tion Con­sul­tant hos Dansk Su­per­mar­ked, i en kort­fat­tet mail til BT. Ef­ter­føl­gen­de har Føtex dog valgt at slet­te be­ske­den til kun­den fra Fa­ce­book. Eu­ro­park har ik­ke re­a­ge­ret på BTs hen­ven­del­se.

Ti­ne: Jeg har al­drig hørt om det før. Men jeg har hel­ler al­drig få­et en par­ke­rings­bø­de. Ti­ne: Jeg for­står det fak­tisk ik­ke. Det er vel folks eget pro­blem, hvis de ik­ke får sat pski­ven. Det skal man jo. Hen­ning: Par­ke­rings­plad­sen er jo for de hand­len­de, så jeg kan godt se det for­ker­te i, at man ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le for at hol­de her, mens man hand­ler. Hen­ning: Jeg vil nok og­så si­ge det vi­de­re til dem, jeg ved hand­ler her­ne­de. Spørgs­må­let er selv­føl­ge­lig, om det gæl­der al­le Føtex- bu­tik­ker. Nej. Men jeg sy­nes, at det er en rig­tig god idé og me­get for­nuf­tigt af dem. Det sik­rer jo god kun­de­ser­vi­ce.

Det hand­ler vel om kundepleje. Det gi­ver mig i hvert fald lyst til at kom­me igen. Ja, helt sik­kert. Jeg ken­der fle­re, der har få­et en bø­de her på plad­sen. Jeg har selv an­skaf­fet mig en p- watch, som au­to­ma­tisk stil­ler p- ski­ven, når jeg par­ke­rer. Så und­går jeg al den bal­la­de.

Nej, det vid­ste jeg ik­ke. For ny­lig fik jeg en p- bø­de på 650 kro­ner i Kvi­ck­ly i Taa­strup, mens jeg var in­de at hand­le. Så det vil­le da væ­re rart, hvis det gjaldt al­le su­per­mar­ke­der. Det bli­ver hur­tigt dyrt at hand­le, hvis man og­så skal be­kym­re sig om p- bø­der. Der­for kom­mer jeg hel­ler ik­ke i Kvi­ck­ly me­re. Jeg tror, de be­ta­ler for at sik­re sig, at folk kom­mer igen. Det er god ser­vi­ce. Men det må væ­re dyrt for Føtex, hvis folk ba­re skal ind at ha­ve to li­ter mælk. Det er en dår­lig for­ret­ning. Nej, men jeg sy­nes, det er en rig­tig god idé. Par­ke­rings­vag­ter står ret højt på min li­ste over dem, jeg ik­ke bry­der mig om. Jeg hand­ler her ik­ke så tit. Men jeg vil gi­ve be­ske­den vi­de­re til de Føtex- bu­tik­ker, jeg nor­malt hand­ler i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.