GO­DE RÅD

BT - - NYHEDER -

Klag med det sam­me:

Hvis af­gif­ten er ube­ret­ti­get, så klag med det sam­me. Du stil­ler dig selv dår­ligt, hvis du ba­re la­der stå til.

Kun én bø­de i døg­net:

Med­min­dre det frem­går ty­de­ligt af skilt­nin­gen på p- plad­sen, kan du kun få én par­ke­rings­bø­de i døg­net. Er ska­den der­for sket, kan du li­ge så godt bli­ve hol­den­de.

In­gen ti- me­ter re­gel:

Du skal ik­ke hol­de ti me­ter fra et vej­kryds. Af­stan­den er kun 8,80 me­ter. P- vag­ter­ne skal nem­lig ta­ge høj­de for, at bi­li­sten ik­ke helt kan gen­nem­skue, hvor langt ti me­ter egent­lig er.

Fri par­ke­ring i fi­re mi­nut­ter:

P- vag­ten skal over­vå­ge din bil i fi­re mi­nut­ter, før han kan gi­ve dig en bø­de. Det gæl­der og­så, hvis du hol­der ulov­ligt.

Skæv par­ke­ring skal be­vi­ses:

Får du en bø­de for at hol­de skævt på for­to­vet el­ler lig­nen­de, og fø­ler du dig uret­fær­digt be­hand­let, så for­lang at se p- vag­tens teg­ning af for­hol­de­ne samt hans noter. I man­ge til­fæl­de skal p- vag­ten nem­lig la­ve en teg­ning over for­hol­de­ne.

Ret til af­læs­ning:

Skal du ind at af­le­ve­re fla­sker i su­per­mar­ke­det, så hø­rer det un­der ’ af- og på­læs­ning til­ladt’skil­tet, som fin­des fle­re ste­der. Har du få­et en bø­de, når du kom­mer ud, så kan du und­skyl­de dig med, at du af­le­ve­re­de fla­sker. Prøv at få et bi­lag for de af­le­ve­re­de fla­sker. Det gør det lidt nem­me­re. Det gæl­der dog ik­ke, hvis du hand­ler ind.

Skynd dig væk:

Er p- vag­ten i fuld gang med at ud­skri­ve en bø­de til dig, når du kom­mer ud til din bil, så lad væ­re med at dis­ku­te­re, hvor­vidt du har par­ke­ret ulov­ligt. Skynd dig i ste­det væk. Bø­den gæl­der først, når p- vag­ten er fær­dig med at ud­skri­ve den.

Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.