DE KLA­GE­DE – OG FIK RET

Det kan al­tid be­ta­le sig at kla­ge, hvis man har grund til at tro, at p- bø­den i for­r­u­den er gi­vet på et for­kert grund­lag. Det me­ner FDM

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk mil­le@ bt. dk

P- BØ­DER

Maria Ru­nøe Møller Det er ik­ke al­tid nemt at slip­pe af med en p- bø­de, som er gi­vet af dår­li­ge grun­de. Al­li­ge­vel fin­des der sta­dig fle­re ek­semp­ler på bor­ge­re, som har slå­et koldt vand i blo­det, kla­get over de­res bø­der - og få­et med­hold.

» Men det kræ­ver, at du er sej nok til at stå imod trus­ler om inkas­so­fir­ma­er, ryk­ker­ge­by­rer og rets­sa­ger. Det er desvær­re de me­to­der, man­ge par­ke­rings­fir­ma­er be­nyt­ter sig af, hvis bi­li­sten næg­ter at be­ta­le p- bø­den, « si­ger Per Al­ke­strup, juri­disk af­de­lings­chef hos FDM og på­pe­ger, at det al­tid er en god idé at ta­ge bil­le­der som do­ku­men­ta­tion på en uri­me­lig be­hand­ling på par­ke­rings­plad­sen.

Kæm­per man for sin ret, kan man i sid­ste en­de vin­de en stor sejr. Det ske­te i slut­nin­gen af 2014, hvor Cen­ter for Par­ke­ring i Kø­ben­havns Kom­mu­ne måt­te an­nul- le­re 203 par­ke­rings­bø­der, da en bi­list fik med­hold i, at et skævt par­ke­rings­skilt på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal uty­de­lig­gjor­de op­lys­nin­ger om par­ke­ring i om­rå­det.

Bø­der til ju­le­hand­len­de

I be­gyn­del­sen af det nye år fik end­nu en bi­list en ube­ret­ti­get bø­de på Øster­bro, som først blev an­nul­le­ret, da han gik til de lo­ka­le me­di­er. Her hav­de en af­de­ling af Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen ned­lagt en han­di­cap­par­ke­rings­plads uden at for­tæl­le det vi­de­re til de re­ste­ren­de af­de­lin­ger. Det re­sul­te­re­de i en p- bø­de, som dog i sid­ste øje­blik blev an­nul­le­ret. Og­så i Hørs­holm fik fle­re bi­li­ster med­hold, da det pri­va­te par­ke­rings­fir­ma Eu­ro­park valg­te at gi­ve bø­der på stri­be til de ju­le­hand­len­de i by­ens ind­købs­cen­ter Midt­punkt. Det fik cen­te­ret til at gi­ve par­ke­rings­fir­ma­et spar­ket, og på plad­sen kan man nu par­ke­re frit.

» Man skal hu­ske på, at det er op til par­ke­rings­fir­ma­er­ne at be­vi­se, at man har par­ke­ret ulov­ligt. Der­for går det for ek­sem­pel ik­ke, hvis de frem­læg­ger dår­lig bil­led­do­ku­men­ta­tion, hvor man knap nok kan se p- ski­ven i vin­du­et, « si­ger Per Al­ke­strup, som dog sav­ner et kla­ge­nævn på par­ke- rings­om­rå­det, som bi­li­ster­ne kan gå til.

» Det er de fær­re­ste, som øn­sker at bru­ge en mas­se tid og pen­ge på at hy­re en ad­vo­kat og gå i ret­ten for en p- bø­de. Det ved par­ke­rings­fir­ma­er­ne godt. Der­for op­for­drer vi i FDM til et kla­ge­nævn i sam­me stil som For­bru­ger­kla­ge­næv­net, hvor bi­li­ster­ne kan kom­me ind med de ube­ret­ti­ge­de par­ke­rings­af­gif­ter. «

I 2014 blev der ale­ne i ho­ved­sta­den ud­skre­vet me­re end 300.000 par­ke­rings­bø­der, mens der i Aar­hus- om­rå­det blev ud­stedt om­kring 36.000 bø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.