Stil­ler han op for nyt par­ti?

Nye ryg­ter om Klaus Riskær, der må­ske for­sø­ger sig hos end­nu et par­ti

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

MAN­DAG 30. MARTS 2015

VALG­SPIN

Er­hvervs­man­den Klaus Riskær Pe­der­sen spø­ger sta­dig i dansk po­li­tik, og han bli­ver nu kæ­det sam­men med Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne. Iføl­ge Ra­dio24­syvvær­ten Tor­ben Steno går der nu ryg­ter om, at Riskær sø­ger op­stil­ling hos det krist­ne par­ti.

Det skri­ver Tor­ben Steno på sin Fa­ce­book- pro­fil, og han op­ly­ser søn­dag til BT, at han ik­ke la­ver sjov.

» Jeg kan na­tur­lig­vis ik­ke op­ly­se, hvem mi­ne kil­der er, men jeg er af den over­be­vis­ning, at Klaus Riskær har søgt op­stil­ling hos par­ti­et, « si­ger Tor­ben Steno.

Riskær si­ger selv, at ’ hvis de rin­ger med et til­bud om op­stil­ling, så vil jeg for­ment­lig ta­ge imod det.’

Den 59- åri­ge, kon­tro­ver­si­el­le er­hvervs­mand, der har fle­re dom­me bag sig, har se­ne­st for­søgt at bli­ve op­stil­let for Al­ter­na­ti­vet, men blev eks­klu­de­ret af Uf­fe El­bæks par­ti, in­den op­stil­lings­mø­det tid­li­ge­re på må­ne­den. Og før det har Riskær flir­tet med bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.

Per­so­nen i cen­trum

» Jeg skal vur­de­re, hvor der er et livs­syn, et livs­grund­lag og en hold­ning, jeg kan væ­re en del af og stå in­de for. Og der har jeg sagt, at det for mig hand­ler om det hu­ma­ni­sti­ske, at per­so­nen er i cen­trum, fa­mi­lie­vær­di­er­ne og det for­plig­ten­de kol­lek­ti­ve an­svar. Og så har jeg sagt me­get ær­ligt, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Al­ter­na­ti­vet og Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne er derom­kring, det lig­ger, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Det ly­der som om, der godt kan væ­re no­get om snak­ken?

» Jeg har væ­ret me­get åben. Hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) rin­ge­de og spurg­te, om jeg vil­le stil­le op, så vil­le jeg gø­re det. Hvis Sø­ren Pa­pe ( K) spurg­te, så vil­le jeg gø­re det. Og hvis Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne kom med et for­slag, så vil­le jeg for­ment­lig og­så kun­ne gø­re det. Jeg vil­le ik­ke kun­ne stil­le op for Dansk Fol­ke­par­ti. Det par­ti pas­ser ik­ke til min pro­fil. Jeg skal hel­ler ik­ke væ­re En­heds­li­sten- mand. Det kan en­hver se. Og Ven­stre er en gam­mel hi­sto­rie, og det er ik­ke en bog, der bli­ver åb­net. Liberalismen er ud­for­dret - vi skal fin­de nye løs­nin­ger, « si­ger Riskær.

Er­hvervs­man­den Klaus Riskær Pe­der­sen spø­ger sta­dig i dansk po­li­tik og bli­ver nu kæ­det sam­men med Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.