’’

BT - - NYHEDER - Klaus Riskær Pe­der­sen

Jeg skal vur­de­re, hvor der er et livs­syn, et livs­grund­lag og en hold­ning, jeg kan væ­re en del af og stå in­de for

Han har tid­li­ge­re for­talt til BT, at han ik­ke øn­sker at væ­re ’ kar­ri­e­repo­li­ti­ker’, og at han ik­ke går så me­get op i, om han even­tu­elt lan­der i rød el­ler blå blok, da han me­ner, at ’ stort set al po­li­tik i Dan­mark er so­ci­al­de­mo­kra­tisk plus/ mi­nus 10 pro­cent’. Og Riskær har med sin se­ne­ste bog ’ So­ci­al­ka­pi­ta­lis­me’ lan­ce­ret for­skel­li­ge tan­ker og ide­er til frem­ti­dens Dan­mark.

In­gen af­ta­ler

Men er det rig­tigt, at du er på vej ind i Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne?

» Hvad der fo­re­går rundt om­kring i de for­skel­li­ge par­ti­er og ting og sa­ger. Det skal jeg ik­ke kun­ne si­ge no­get om. Jeg har ik­ke no­gen af­ta­le med no­get par­ti om at stil­le op. «

Har du væ­ret i kon­takt med Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne om at bli­ve op­stil­let?

» Hvis de rin­ger med et til­bud om op­stil­ling, så vil jeg for­ment­lig ta­ge imod det. Så­fremt jeg måt­te få en in­vi­ta­tion fra et par­ti, som jeg er i en el­ler an­den grad af iden­ti­tet med, så vil jeg hel­le­re end ger­ne gå ind at ar­bej­de i en kor­te­re år­ræk­ke med de ting, jeg vir­ke­lig ger­ne vil la­ve. Det ene­ste, vi kan kon­sta­te­re, er, at det ik­ke bli­ver for Al­ter­na­ti­vet, for der er jeg eks­klu­de­ret. «

Klaus Riskær Pe­der­sen ud­dy­ber:

» Jeg si­ger, at jeg er in­ter­es­se­ret i at la­ve et styk­ke po­li­tisk ar­bej­de, og der er nog­le par­ti­er, som jeg me­ner, min livs­hold­ning i for­skel­li­ge facet­ter lig­ger op ad - og som kan rum­me mig. Me­re er der ik­ke at si­ge til det. «

For­man­den for Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne Stig Grenov af­vi­ste søn­dag, at Klaus Riskær Pe­der­sen bli­ver op­stil­let for par­ti­et:

» Han har ud­talt sig pænt om os i en ud­sen­del­se på DR2, og det er vi gla­de for, « si­ger han.

Så du af­vi­ser, at der er no­get om, at han er på vej til at bli­ve op­stil­let for jer? » Ja, fuld­stæn­dig. « Han kun­ne da el­lers væ­re et friskt pust?

» Han er vel­kom­men til at mel­de sig ind. Vi har plads til al­le, der ik­ke har nok i sig selv. «

I har ik­ke no­gen di­a­log med Klaus Riskær Pe­der­sen om, at han kan bli­ve op­stil­let for jer?

» Nej, « si­ger Stig Grenov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.